Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Leżajsku
Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Leżajsku
Dodany dnia6 grudnia 2017 |przez admin

STATUT

 


  Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego                    w Leżajsku


 

 

 

 

*****

2017

 

SPIS TREŚCI

Rozdział I  PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE
Rozdział II CELE I ZADANIA SZKOŁY

Rozdział III  ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA
Rozdział IV ORGANY SZKOŁY
Rozdział V ORGANIZACJA SZKOŁY
Rozdział VI NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
Rozdział VII UCZNIOWIE SZKOŁY
Rozdział VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział I
PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

 

 §1. 1.   Nazwa szkoły brzmi:  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wł. Broniewskiego w Leżajsku.

2.       Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wł. Broniewskiego w Leżajsku, zwana dalej szkołą, wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Leżajsku  zwanego dalej zespołem.  

3.        Szkoła ma swoją siedzibę w obiekcie położonym   przy ul. A. Mickiewicza 51                            w Leżajsku. Nauka odbywa się także w obiekcie przy ulicy  M.C. Skłodowskiej 8                     w Leżajsku.

4.          1) Szkoła  jest placówką oświatowo – wychowawczą o charakterze publicznym, kształcącą w cyklu ośmioletnim.

2) W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 w szkole prowadzone są oddziały gimnazjalne, aż do czasu wygaszenia kształcenia.

5.          Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miasto Leżajsk.

6.          Organem prowadzącym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Podkarpacki Kurator Oświaty.

7.          Szkoła działa w obwodzie ustalonym przez organ prowadzący.

 

§ 2. 1.   Szkoła posiada pieczęć urzędową okrągłą zawierającą pośrodku wizerunek orła,                   a w otoku napis z nazwą szkoły w pełnym brzmieniu oraz stempel prostokątny                       z adresem  i numerem NIP szkoły.

2.       Szkoła posiada imię, sztandar i własny ceremoniał szkolny uchwalony przez  radę pedagogiczną.

3.       Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§3. 1. Szkoła jest budżetową jednostką wewnętrzną zespołu.     

2.       Obsługę finansowo-księgową    określają odrębne przepisy.

 

Rozdział II
CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

§4. 1.  Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 14.12.2016  Prawo Oświatowe  (DU z 2017 p. 59)    i Ustawie o Systemie Oświaty  z dnia 07.09.1991 (Dz. U.            z 2016 r. poz. 1943 ) oraz wydanych w oparciu o powyższe ustawy  przepisach.   

2.      W szczególności  szkoła zapewnia uczniom pełen rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej               i wyznaniowej. W realizacji tego zadania szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania, wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka.

3.      Szkoła umożliwia:

1)      realizację obowiązku szkolnego oraz kontroluje jego spełnianie,

2)      zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły; umożliwia rozwój ich talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych,

3)      rozwijanie różnorodnych zainteresowań poprzez organizowanie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych,

4)      uczniom mającym problemy udział w zajęciach wyrównawczych i reedukacyjnych w celu wyrównania braków edukacyjnych,

5)      udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom niepełnosprawnym oraz zagrożonym niedostosowaniem społecznym realizację zaleceń zawartych                             w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,

6)      poznanie dziedzictwa kultury narodowej, podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej, a w szczególności nauki języka polskiego oraz własnej historii i kultury,

7)      uczestniczenie w szkolnej nauce religii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, uznając prawo do religijnego wychowania dzieci,

8)      korzystanie z pomocy pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy i innych specjalistów, specjalistów przypadku zaistnienia możliwości ich zatrudnienia,

9)      opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez zorganizowanie zajęć świetlicowych,

10)   korzystanie z  posiłków w stołówce szkolnej.

4.       W zakresie dydaktyki szkoła zapewnia: 

1)      naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania czytania ze zrozumieniem,

2)       poznawanie wymaganych pojęć, zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie

umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie  kształcenia, dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści,

3)      rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.),

4)       rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,

5)      przekazywanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,

6)      poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego.

5.      W zakresie kształcenia umiejętności szkoła zapewnia:

1)      planowanie, organizowanie i ocenianie własnej nauki, przyjmowanie za nią coraz większej odpowiedzialności,

2)      skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach, prezentacje własnego

punktu widzenia i uwzględnianie poglądów innych ludzi, poprawne posługiwanie się językiem ojczystym, przygotowanie do publicznych wystąpień,

3)       efektywne współdziałanie w zespole i pracy w grupie, budowanie więzi międzyludzkich, podejmowanie indywidualnych i grupowych decyzji,

skuteczne działanie na gruncie zachowania obowiązujących norm,

4)      rozwiązywanie problemów w sposób twórczy,

5)      porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł

oraz efektywne posługiwanie się technologią informacyjną,

6)      odnoszenie do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenie potrzebnych doświadczeń                 i nawyków,

7)      rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,

8)      przyswajanie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.

6.      W zakresie wychowania szkoła zapewnia:

1)      stwarzanie warunków wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, moralnym, estetycznym                  i duchowym,

2)      przygotowanie do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów                     i hierarchizowania wartości,

3)      kształtowanie w sobie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych  i rozumienia ich poglądów,

4)      przygotowanie do pełnienia określonych ról w społeczeństwie i do życia we współczesnym świecie,

5)      przekazywanie uczniom umiejętności i nawyków świadomego korzystania

z dorobku kultury narodowej oraz europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności poruszania się w bogatym świecie ofert medialnych,

6)      utrzymywanie tradycji szkolnej oraz kształtowanie postaw patriotycznych,

7)      promowanie wychowania zdrowotnego i ekologicznego poprzez działalność

organizacji szkolnych oraz systematyczną pracę wychowawczą,

8)      przywiązywanie szczególnej wagi do kwestii pomocy tym uczniom i ich rodzicom, którzy dotknięci są problemami związanymi z ubóstwem materialnym, a także trudnościami związanymi z szeroko rozumianym niedostosowaniem społecznym oraz uwrażliwianie wychowanków na problem biedy.

7.      W zakresie opieki i profilaktyki szkoła zapewnia:

1)      eliminowanie oraz przeciwdziałanie powstawaniu zjawisk patologicznych oraz

związanych z tym problemów,

2)      stworzenie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy dla

uczniów i pracowników szkoły,

3)       pomoc materialną w  następujących formach:   

a)      zwolnienie z obowiązkowych opłat związanych z organizacją procesu

dydaktyczno – wychowawczego,

b)      korzystanie z bezpłatnych posiłków w stołówce szkolnej  

c)      pomoc rzeczowa,

d)      stypendia szkolne i nagrody.

4)      kształtowanie umiejętności porozumiewania się i utrzymywania poprawnych

kontaktów z innymi dziećmi i dorosłymi,

5)      wykształcenie umiejętności podejmowania właściwych  działań w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,

6)      promowanie  zwyczajów, obyczajów, właściwych zachowań w środowisku rodzinnym, w szkole i wobec obcych,

7)      budowanie pozytywnego obrazu samego siebie, wspieranie oddziaływań rodziny,

8)      wdrażanie uczniów do samodzielności w dążeniu do dobra indywidualnego                           i społecznego.  

 

§5. 1.  Szkoła realizuje  roczny plan pracy szkoły uchwalany przez radę pedagogiczną zawiera wszystkie planowane działania szkoły w zakresie sfery dydaktycznej                                  i opiekuńczo-wychowawczej.

2.    Szkoła dokonuje ewaluacji swojej pracy zgodnie z ustalanym corocznie planem  ewaluacji.

3.    Podstawę dla planowania zajęć z zakresu sfery  wychowawczej oraz  z zakresu profilaktyki i bezpieczeństwa stanowi uchwalany przez radę rodziców po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną  i samorząd uczniowski program wychowawczo-profilaktyczny.

4.    Program wychowawczo-profilaktyczny  stanowi bazę do opracowania programów wychowawczych dla poszczególnych oddziałów.

§6. 1. Szkoła umożliwia realizację rozwoju zainteresowań uczniów poprzez:

1)      dodatkowe zajęcia edukacyjne.

2)      zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony doszkolnego zestawu programów nauczania;

3)      różnorodne formy zajęć pozalekcyjnych,  m.in. koła przedmiotowe, koła artystyczne,  koła sportowe i koła zainteresowań.

2.  Zajęcia wymienione:

     1) w ust. 1 pkt  1-2 organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego  

         szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców;

2) w ust. 1 pkt  3 realizowane są w ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły  lub                    z puli godzin  do dyspozycji organu  prowadzącego szkołę.

3.  W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy                    z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także   w formie:

 1) klas terapeutycznych;

2) zajęć rozwijających uzdolnienia;

3) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;

4) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

5) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

6) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

7) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;

 8) porad i konsultacji;

9) warsztatów.

4.      1) Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor  szkoły lub placówki.

 2)  Pomocy psychologiczno-pedagogicznej szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy, psycholog, pedagog, logopeda, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni.

3) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

 a) rodzicami uczniów;

 b) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;

 c) placówkami doskonalenia nauczycieli;

d) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

e) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

5.      W szkole prowadzone są zajęcia dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

1) niepełnosprawnych: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących,                 z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną                        w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, zwanych dalej „uczniami niepełnosprawnymi”,

2) niedostosowanych społecznie, zwanych dalej „uczniami niedostosowanymi społecznie”,

3)zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zwanych dalej „uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym”-wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki                             i metod pracy.

6.      W szkole prowadzone są zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.

Szczegółowe zapisy dotyczące roli i zadań osób realizujących tematyką doradztwa zawodowego, czasu i miejsca realizacji zadań, form i metod pracy oraz oczekiwanych efektów zawiera Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego.

7.      Uczeń może mieć ustalony indywidualny program nauczania lub  indywidualny tok nauki z jednego, kilku, a w szczególnych przypadkach z wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli uzyskuje wyniki wskazujące na wybitne osiągnięcia.

8.       Na wniosek rodziców dyrektor szkoły, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą.

9.       Zasady realizacji indywidualnego programu nauczania, indywidualnego toku nauczania oraz obowiązku szkolnego poza szkołą określają odrębne przepisy.

 

§7. 1.Nauczyciele poszczególnych przedmiotów lub zespoły przedmiotowe nauczycieli wybierają opracowany przez siebie lub innych autorów program  nauczania .   

2.    Szkolny zestaw programów nauczania dopuszcza do użytku szkolnego dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w trybie określonym w rozporządzeniu w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania nie później niż do 30 września danego roku.

3.    Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,

4.    Szkolny zestaw podręczników zawiera nie więcej niż trzy propozycje  podręczników dla danych zajęć edukacyjnych.

5.    Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników

     obowiązuje przez trzy kolejne  lata szkolne dla danego poziomu edukacyjnego.

6.    W uzasadnionych przypadkach, rada pedagogiczna, na wniosek nauczyciela  lub rady rodziców, może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów  nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, z tym że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

 

§8.1. Organizacja działalności innowacyjnej i eksperymentalnej.

         1) W szkole mogą być wprowadzane innowacje i eksperymenty pedagogiczne.

2) Innowacja lub eksperyment może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całą szkołę, oddział lub grupę.

3) Rozpoczęcie innowacji lub eksperymentu jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych i eksperymentalnych.

4) Innowacje lub eksperymenty, wymagające przyznania szkole dodatkowych środków budżetowych, mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań. 

5) Udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny.

          6) Innowacje i eksperymenty nie mogą naruszać uprawnień ucznia do bezpłatnej  

          nauki, wychowania i opieki w zakresie ustalonym w ustawie  Prawo Oświatowe,                          a  w zakresie uzyskania wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia danego typu szkoły oraz warunków i  sposobu przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów, określonych w odrębnych   przepisach.

      2. Procedura wprowadzania innowacji pedagogicznych i eksperymentów 

         pedagogicznych.

1) Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje rada pedagogiczna.

2) Uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji może być podjęta po uzyskaniu:

a) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji;

b) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie                     w szkole.

3) Uchwałę rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji wraz z opisem jej zasad i zgodą autora lub zespołu autorskiego, dyrektor szkoły przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę.

4) Uchwałę w sprawie wprowadzenia eksperymentu w szkole podejmuje rada pedagogiczna po zapoznaniu się z celami, założeniami i sposobem realizacji eksperymentu.

5) Uchwała w sprawie wprowadzenia eksperymentu może być podjęta po uzyskaniu:

a) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w eksperymencie;

b) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego eksperymentu na jego prowadzenie        w szkole.

 

§9. 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej          

       jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu wychowawcą.

2.       W razie nieobecności nauczyciela trwającej dłużej niż miesiąc, wychowawstwo powierza się innemu nauczycielowi.

3.       Wychowawcy klas są zobowiązani do zorganizowania   co najmniej raz na kwartał spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze.

4.        Współpraca szkoły z rodzicami obejmuje:

1)       Zapoznanie  rodziców z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno – wychowawczymi w danej klasie i szkole oraz z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania                   i promowania uczniów.

2)       Uzyskiwanie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce.

3)       Uzyskiwanie porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci.

4)       Uzyskiwanie informacji oraz porad od pedagoga i pielęgniarki szkolnej.

5)       Możliwość wyrażania i przekazywania dyrektorowi szkoły opinii  i sugestii  dotyczących pracy szkoły.

6)       Doradztwo dla rodziców w zakresie:

a)rozwoju psychicznego dzieci;

b)              dojrzałości szkolnej;

c)problemów dojrzewania;

d)              rozwiązywania problemów wychowawczych;

e)zapobieganie niepowodzeniom szkolnym.

7)       Organizację dni otwartych  służących prezentacji bazy materialnej i dorobku szkoły.

8)       Współudział rodziców w organizacji uroczystości szkolnych i imprez rekreacyjnych.

9)       Spotkania indywidualne i odwiedziny w domach rodziców.

10)   Organizowanie spotkań z pracownikami PPP, policji, straży pożarnej i innych instytucji publicznych.

 

§10. 1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów, ochronę danych osobowych ich dotyczących,

poszanowanie ich dóbr osobistych, a także ochrania ich zdrowie.

2.      Szkoła zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole.

3.      Każdy pracownik szkoły oraz wszyscy uczniowie mają obowiązek udzielenia pomocy uczniom   w nagłych sytuacjach. Zasady udzielania pomocy określają procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych.

4.    Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na jego terenie oraz poza terenem szkoły, w trakcie wycieczek:

1)        podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on do niezwłocznego poinformowania dyrektora lub wicedyrektora szkoły  o każdym wypadku, mającym miejsce podczas powyższych zajęć. 

2)        podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie                                  i bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych – kierownik wycieczki wraz z opiekunami;

3)        nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów przed rozpoczęciem swoich zajęć, w czasie przerw międzylekcyjnych oraz po zajęciach według corocznie ustalanego przez dyrektora szkoły harmonogramu;

4)         dyżurującemu nauczycielowi nie wolno zejść z dyżuru do czasu zastąpienia go przez innego nauczyciela. 

5)        za nieobecnego nauczyciela dyżur pełni nauczyciel mający zastępstwo.

5.     Szkoła podejmuje działania zabezpieczające uczniów korzystających z Internetu przed dostępem do treści niepożądanych poprzez instalowanie i aktualizowanie  odpowiednich programów chroniących.

 

Rozdział III
 ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO  OCENIANIA

§11. 1.  Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania (ZWO)  mają na celu wartościowanie postępów, wskazując uczniowi co osiągnął, co zrobił dobrze i nad jakimi elementami powinien jeszcze popracować, a w szczególności:

1)      Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie.

2)      Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.

3)      Motywowanie ucznia do dalszej pracy w nauce i zachowaniu.

4)      Dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji                    o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.

5)      Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

2.       ZWO zapewniają:

1)       Pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia.

2)      Ukierunkowanie jego dalszej, samodzielnej pracy.

3)      Wdrażanie do systematyczności, samokontroli i samooceny.

4)      Kształtowanie umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie i kierowanie się nimi we własnym działaniu.

5)      Nabywanie umiejętności rozróżniania pozytywnych i negatywnych zachowań.

6)      Dostarczanie rodzicom bieżącej informacji o postępach ich dzieci, a nauczycielom informacji o poziomie osiągania założonych celów kształcenia.

3.       Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)      Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych                      z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2)      Ustalenie kryteriów oceniania zachowania.

3)      Bieżące ocenianie i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych                                   z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, wg skali i w formach przyjętych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Leżajsku.

4)      Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych.

5)      Ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

6)      Ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

7)      Ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§12. 1.   Aby  określić poziom opanowania przez ucznia kompetencji określonych                          w standardach wymagań  edukacyjnych  stosuje się ocenianie bieżące (cząstkowe),  klasyfikacyjne śródroczne  i  roczne  w stopniach  wg następującej skali

 

Cyfrowo

Słownie

Skrót

6

celujący

Cel.

5

bardzo dobry

Bdb.

4

Dobry

Db.

3

Dostateczny

Dst.

2

Dopuszczający

Dop.

1

Niedostateczny

Ndst.

 

2.      Oceny cząstkowe wyraża się cyframi, dopuszcza się stosowanie „+” i „„.  Przy ocenianiu klasyfikacyjnym śródrocznym dopuszcza się stosowanie „+„.

3.      Ocenę klasyfikacyjną śródroczną i roczną zachowania ustala się wg następującej skali:

 

Słownie (pełne brzmienie)

Skrót

Wzorowe

Wz.

bardzo dobre

Bdb.

Poprawne

Pop.

Nieodpowiednie

Ndp.

 Naganne

Ng.

 

4.      W dokumentacji przebiegu nauczania dopuszcza się stosowanie skrótów ocen                              z zastrzeżeniem  ocen klasyfikacyjnych  rocznych oraz  rocznych ocen zachowania, które należy wpisywać pełnymi nazwami.

5.      Decyzją dyrektora szkoły, na podstawie odrębnych przepisów, uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego, wówczas w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony(a)”. 

6.      W klasach I-III ocena klasyfikacyjna śródroczna oraz ocena klasyfikacyjna roczna są ocenami opisowymi.

7.      W klasach  I – III  w ocenianiu bieżącym nauczyciele mogą stosować umowne znaki graficzne (np. słoneczka, serduszka, buźki itp.) lub oceny cząstkowe odpowiadające określonemu poziomowi osiągnięć edukacyjnych ucznia.

8.      Oceny z religii we wszystkich klasach są analogiczne jak określono w §11 ust. 2, 3 i 4.

9.      Śródroczna ocena klasyfikacyjna i roczna ocena klasyfikacyjna  z języka angielskiego             w klasach I-III stanowią część oceny opisowej.

10.  Śródroczna ocena klasyfikacyjna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania w klasach      I-III są ocenami opisowymi.

11.  Dla celów statystycznych dopuszcza się w klasach I-III, niezależnie od oceny opisowej, ustalenie na podstawie skali wymienionej w §11 ust. 1 wspólnej oceny śródrocznej                         z poszczególnych edukacji oraz języka angielskiego, a także oceny z zachowania na podstawie skali wymienionej w §11 ust. 3.

 

§13. 1.  W szkole tworzy się standardy wymagań edukacyjnych opisujące oczekiwane osiągnięcia uczniów , przełożone na poszczególne stopnie szkolne dla odpowiednich zajęć edukacyjnych (poszczególnych przedmiotów).

2.      Przy  opracowywaniu standardów, nauczyciele winni uwzględnić:

1)   Standardy wymagań egzaminacyjnych ustalone   przez  Centralną   Komisję Egzaminacyjną.

2)   Podstawę programową kształcenia ogólnego dla ośmioletnich szkół podstawowych.

3)   Dopuszczone programy nauczania.  

4)    Szczegółowe warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów są  zawarte w  Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 3 sierpnia 2017 r.                   w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1534).

3.      Nauczyciele, przy formułowaniu standardów wymagań edukacyjnych dla poszczególnych zajęć edukacyjnych na kolejnym etapie kształcenia, winni zawrzeć opisy wymagań podstawowych oraz pełnych, a także sposób przeliczania spełnionych wymagań na poszczególne stopnie szkolne.

1)      Wymagania pełne (możliwe do uzyskania, obejmujące program nauczania) powinny dobrze odzwierciedlać docelowe pożądane kompetencje (wiadomości, umiejętności              i postawy), a ich spełnienie na poziomie wymaganym dla danego etapu kształcenia powinno wyrażać się uzyskaniem przez ucznia oceny bardzo dobrej. Ocena celująca oznacza wykroczenie poza oczekiwane wymagania programowe. Ocena dobra oznacza spełnienie wymagań w stopniu pośrednim pomiędzy pełnym i podstawowym.

2)      Wymagania podstawowe (niezbędne do dalszego rozwoju) powinny obejmować podstawę programową na poziomie wymaganym dla danego etapu kształcenia, a ich spełnienie powinno wyrażać się uzyskaniem przez ucznia oceny dostatecznej. Ocena dopuszczająca oznacza takie braki ucznia w spełnieniu wymagań podstawowych, które nie przekreślają jeszcze możliwości kontynuacji nauki.

 

4.      W Szkole Podstawowej nr 2 w Leżajsku ustala się następujące ogólne kryteria (poziomy) wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne obowiązujące przy ocenie bieżącej i ocenie klasyfikacyjnej śródrocznej lub rocznej:

 

Skala ocen

Elementy treści nauczania

Ogólne kryteria
wymagań edukacyjnych

Uwagi

dopuszczający
2

Niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu.
Potrzebne w życiu.

Uczeń ma braki                     w opanowaniu podstaw programowych, które nie przekreślają możliwości uzyskania podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki;
Uczeń rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne          i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.

 

dostateczny
3

Najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu.
Łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego.
O niewielkim stopniu złożoności, a więc przystępne.
Często powtarzające się           w programie nauczania;
dające się wykorzystać                    w sytuacjach szkolnych           i pozaszkolnych;
określone programem nauczania na poziomie               nieprzekraczającym wymagań zawartych                       w podstawie programowej;
głównie

roste, uniwersalne umiejętności, w mniejszym zakresie wiadomości.

Uczeń opanował wiadomości i umiejętności określone podstawą programową na danym etapie nauki (w danej klasie).

Uczeń rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.

Warstwa ta nie powinna przekraczać 50% treści całego programu, tj. podstawa programowa.

dobry
4

Istotne w strukturze przedmiotu.
Bardziej złożone, mniej przystępne aniżeli elementy treści zaliczone do wymagań podstawowych.
Przydatne, ale nie niezbędne w opanowaniu treści                       z danego przedmiotu                           i innych przedmiotów szkolnych.
Użyteczne w szkolnej                                 i pozaszkolnej działalności;
o zakresie przekraczającym wymagania zawarte                       w podstawie programowej;
Wymagające umiejętności stosowania wiadomości               w sytuacjach typowych wg wzorów (przykładów) znanych z lekcji                           i z podręcznika.

Uczeń nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem na danym etapie (w klasie), ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej.

Uczeń poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyc

ne lub praktyczne.

Pogłębienie          i poszerzenie wymagań podstawowych, ale                            nieobejmujące całego programu nauczania.

bardzo dobry
5

Złożone, trudne, ważne do opanowania.

Wymagające korzystania          z różnych źródeł.

Umożliwiające rozwiązywanie problemów.

Pośrednio użyteczne w życiu szkolnym.

Pełne opanowanie treści programu nauczania.

Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania na danym etapie (w klasie).
Uczeń sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne                  i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań trudnych i problemów                  w nowych sytuacjach.

Mogą wykraczać

oza opublikowany program nauczania.

celujący
6

Znacznie wykraczające poza program nauczania;

stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia;

wynikające z indywidualnych zainteresowań;

zapewniające pełne wykorzystanie wiadomości

dodatkowych.

Uczeń posiada wiedzę                  i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania danego etapu (klasy). Samodzielnie                     i twórczo rozwija własne uzdolnienia.
Uczeń biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami          w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania dla danego etapu (klasy) oraz wykraczające poza ten program, proponuje rozwiązania nietypowe.

 Uczeń osiąga sukcesy                 w konkursach  przedmiotowych, kwalifikuje się do finałów na szczeblu rejonowym czy wojewódzkim lub

osiada inne porównywalne osiągnięcie.

 

 

5.      Szczegółowe kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne, wynikające z realizowanego programu nauczania opracowują nauczyciele poszczególnych przedmiotów lub zespoły przedmiotowe.   

6.      Dyrektor  szkoły sprawdza zgodność standardów wymagań edukacyjnych                                 z obowiązującymi przepisami prawa oraz przechowuje ich kopie do wglądu dla uczniów                  i ich rodziców (prawnych opiekunów).

 

§14. 1. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy uwzględniając w szczególności:

1)   Wywiązywanie się z obowiązków ucznia.

2)   Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej.

3)   Dbałość o honor i tradycje szkoły.

4)   Dbałość o piękno mowy ojczystej.

5)   Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.

6)    Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.

7)   Okazywanie szacunku innym osobom.

2.    Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

1)   Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.

2)   Promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.  

3.    Przed ustaleniem oceny zachowania wychowawca powinien zasięgnąć opinii o uczniu od nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz uczniów z zespołu klasowego.

4.    Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo  indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

5.    Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

6.    Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę

     klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej,  

     a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.

 

§15. 1. Począwszy od klasy czwartej  szkoły podstawowej oraz w oddziałach gimnazjalnych ustala się następujące zasady oceniania zachowania.

Reakcje i zachowania ucznia w społeczności szkolnej ocenia się co semestr uwzględniając to, że uczeń powinien:

1)       systematycznie i punktualnie uczęszczać na zajęcia lekcyjne; usprawiedliwiać                          w ustalonym terminie nieobecności i spóźnienia (w terminie ustalonym przez wychowawcę; najpóźniej do tygodnia),

2)       przestrzegać obowiązujących w czasie lekcji zasad oraz instrukcji zachowania bezpieczeństwa w pracowniach przedmiotowych,

3)       przygotowywać się do lekcji i przynosić potrzebne przybory i materiały, odrabiać zadania pisemne i ustne, nosić podręczniki i zeszyty, uzupełniać braki wynikające z absencji,

4)       brać aktywny udział w zajęciach lekcyjnych,

5)       uczestniczyć w życiu klasy i szkoły (wypełniać obowiązki przydzielone lub dobrowolnie podjęte),

6)       przestrzegać zasad używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych określonych w zarządzeniu dyrektora szkoły,

7)       na terenie szkoły przebywać w obuwiu  ustalonym w zarządzeniu dyrektora szkoły,

8)       utrzymywać porządek wokół siebie ( w klasie, szatni, na korytarzu oraz na zewnątrz budynku szkoły),

9)       dbać o pomoce szkolne i mienie szkoły oraz szanować cudzą własność,

10)   zachowywać się w sposób bezpieczny dla siebie i innych (m.in. nie używać wobec innych osób agresji i przemocy (zarówno fizycznej jak i psychicznej), nie przynosić niebezpiecznych przedmiotów),

11)   w czasie przerw przebywać na terenie szkoły,

12)   być koleżeńskim, uczynnym i pomagać innym,

13)   zachowywać się w sposób kulturalny (używać zwrotów grzecznościowych, z szacunkiem odnosić się do starszych, nie używać wulgaryzmów),

14)   reagować na niewłaściwe zachowania innych,

15)   współpracować z samorządem szkolnym i klasowym,

16)   dbać o higienę osobistą,

17)   ubierać się stosownie do sytuacji, dbać o schludny wygląd i odpowiedni strój (brak krzykliwych ozdób, ekstrawaganckich fryzur, pomalowanych na kolorowo paznokci oraz ostrego/kolorowego makijażu),

18)   dbać o zdrowie (m.in. nie palić papierosów, nie pić alkoholu, nie zażywać narkotyków, dopalaczy ani leków w celu odurzania się),

19)   przestrzegać prawa (m.in. nie kupować, nie przynosić do szkoły oraz nie zachęcać rówieśników do używania jakichkolwiek substancji psychoaktywnych),

20)   godnie reprezentować szkołę na zewnątrz,

21)   dbać o czystość środowiska i piękno przyrody.

 

2.     Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się zachowując następujące kryteria:

 

1)       Zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, który:

a)      jest obowiązkowy i punktualny,

b)      jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych mu przez wychowawcę i innych pracowników szkoły,

c)      godnie reprezentuje szkołę i dba o jej dobre imię,

d)      inicjuje lub włącza się w działania na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego,

e)      wyróżnia się wysoką kulturą osobistą,

f)       wywiązuje się z obowiązków szkolnych dotyczących estetyki wyglądu,

g)      jego zachowanie wobec osób dorosłych jak i rówieśników jest powszechnie uznawane za wzorowe,

h)      szanuje mienie społeczne oraz własność osobistą innych osób,

i)        otrzymał co najmniej 7 uwag pozytywnych w czasie semestru,

j)        wypełnia bez zastrzeżeń powinności zapisane w „Regulaminie zachowania ucznia SP nr  2 w Leżajsku”,

k)      otrzymał nie więcej niż 1 uwagę negatywną, ale dotyczącą nieznacznych uchybień,

l)        ma nie więcej niż  3 spóźnienia nieusprawiedliwione,

m)    (dot. uczniów gimnazjum) wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków.

2)       Zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, który:

a)      jest obowiązkowy i punktualny,

b)      inicjuje lub włącza się w działania na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego,

c)      posiada niebudzącą zastrzeżeń kulturę osobistą,

d)      wywiązuje się z obowiązków szkolnych dotyczących estetyki wyglądu,

e)      jego zachowanie wobec osób dorosłych jak i rówieśników jest powszechnie uznawane za bardzo dobre,

f)       otrzymał co najmniej 5 uwag pozytywnych w czasie semestru,

g)      nie ma istotnych uchybień wobec „Regulaminu zachowania ucznia SP nr 2                           w Leżajsku”,

h)       otrzymał nie więcej niż 3 uwagi negatywne, ale dotyczące nieznacznych uchybień

i)         ma co najwyżej 5 nieusprawiedliwionych spóźnień oraz 3 nieusprawiedliwione godziny

j)        (dot. uczniów gimnazjum) był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa                       i nacechowana życzliwością.

 

3)       Zachowanie dobre, które stanowi punkt wyjścia do ustalania innych ocen zachowania, otrzymuje uczeń, który:

a)      poprawnie wywiązuje się z obowiązków szkolnych,

b)      uczy się systematycznie i osiąga wyniki na miarę swoich możliwości,

c)      zachowuje się kulturalnie wobec rówieśników i dorosłych,

d)      na terenie szkoły oraz poza szkołą nie używa przemocy wobec innych osób (zarówno fizycznej jak i psychicznej),

e)      nie ma licznych uchybień wobec „Regulaminu zachowania ucznia SP nr 2                           w Leżajsku”,

f)        otrzymał maksymalnie 5 uwag negatywnych,

g)      w przypadku uzyskania powyżej 5 uwag negatywnych (jednak nie więcej niż 7)   uczeń może zrównoważyć  6-tą i 7-ą uwagę przez co najmniej 2 uwagi pozytywne każda

h)       ma nie więcej niż  7 nieusprawiedliwionych spóźnień oraz 7 nieusprawiedliwionych godzin

i)         (dot. uczniów gimnazjum) współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania.

4)       Zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, który w sposób częściowy realizuje wymagania na ocenę dobrą:

a)      nie wkłada należytego wysiłku w przygotowywanie się do lekcji,

b)      wielokrotnie zdarza mu się przeszkadzać w prowadzeniu lekcji,

c)      nie włącza się w życie klasy i szkoły,

d)      zdarzają mu się niekulturalne i/lub nacechowane agresją zachowania wobec dorosłych

e)      i rówieśników,

f)       pozytywnie reaguje na uwagi wychowawcy i innych pracowników szkoły,

g)      nie wchodzi w konflikt z prawem,

h)       uchybienia wobec „Regulaminu zachowania ucznia SP nr 2 w Leżajsku” nie dotyczą łamania prawa oraz stosowania przemocy wobec rówieśników,

i)         otrzymał nie więcej niż  10 uwag negatywnych.

j)        w przypadku uzyskania więcej niż 10 uwag negatywnych (jednak nie więcej niż 15), uczeń może  zrównoważyć uwagi 11-15 przez co najmniej 1 uwagę pozytywną każda.

k)       Ma co najwyżej 15 nieusprawiedliwionych spóźnień oraz 15 nieusprawiedliwionych godzin

l)        (dot. uczniów gimnazjum) współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czy jego działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu.

5)       Zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który:

a)     ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych,

b)     dewastuje mienie szkolne, społeczne lub własność kolegów,

c)      wywiera negatywny wpływ na rówieśników,

d)     jego zachowanie cechuje się niską kulturą osobistą,

e)      nagminnie przeszkadza w prowadzeniu lekcji,

f)      używa, rozprowadza lub nakłania rówieśników do palenia, picia alkoholu, narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych,

g)      powtarzające się sytuacje używania jakichkolwiek substancji psychoaktywnych (papierosów, alkoholu, narkotyków, leków zażywanych w celu odurzania się) automatycznie powodują obniżenie oceny z zachowania do nieodpowiedniej,

h)     uczestniczy w bójkach,

i)       zarówno na terenie szkoły jak i poza nią używa przemocy wobec innych osób (zarówno fizycznej jak i psychicznej),

j)       ma liczne i istotne uchybienia wobec „Regulaminu zachowania ucznia SP nr 2                   w Leżajsku”,

k)      otrzymał maksymalnie 30 uwag negatywnych. – powyżej tej liczby każda kolejna uwaga musi zostać zrównoważona, przez co najmniej 1 uwagę pozytywną,

l)       ma co najwyżej 40 nieusprawiedliwionych spóźnień oraz 40 nieusprawiedliwionych godzin,

m)   (dot. uczniów gimnazjum) mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie wywiązywał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu.

6)       Zachowanie naganne otrzymuje uczeń, który:

a)       w rażący sposób łamie dyscyplinę szkolną,

b)       lekceważy obowiązki szkolne,

c)       ubliża nauczycielom bądź pracownikom szkoły,

d)       naraża na niebezpieczeństwo, uszczerbek na zdrowiu lub trwałe kalectwo swoich rówieśników lub innych uczniów,

e)       nakłania do palenia, picia lub używania narkotyków; używa lub rozprowadza środki psychoaktywne,

f)        należy do grup nieformalnych, których działanie nie jest społecznie akceptowane,

g)       wchodzi w kolizję z prawem, a podejmowane w stosunku do niego oddziaływania wychowawcze nie przynoszą poprawy zachowania,

h)       ma liczne i istotne uchybienia wobec „Regulaminu zachowania ucznia SP nr 2                         w Leżajsku”,

i)         nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu gimnazjalnego.

 

3.    Ocenę z zachowania śródroczną (roczną) ustala wychowawca klasy w toku narady klasowej, w czasie której powinna nastąpić:

1)   samoocena ucznia,

2)   ocena zespołu klasowego,

3)   ocena wychowawcy uwzględniająca opinię członków rady pedagogicznej i innych pracowników szkoły przekazana wychowawcy klasy na 2 tygodnie przed radą klasyfikacyjną.

4.    Propozycje ocen z zachowania wychowawca klasy podaje do wiadomości nauczycieli oraz uczniów 1 tydzień przed radą klasyfikacyjną.

5.    Nauczyciele mają prawo wnioskować o zmianę oceny z zachowania (przed radą klasyfikacyjną), jednak ostateczną decyzję podejmuje wychowawca klasy.

6.    W uzasadnionych przypadkach wynikających z wybitnych osiągnięć ucznia, ocenę

      z zachowania można podwyższyć o jeden stopień.

7.    Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

§16. 1. W klasach I – III śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz zachowania jest oceną opisową, uwzględniającą poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań i efektów kształcenia dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane                         z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

2.  Ocena zachowania uczniów klas I – III jest oceną opisową, która wyraża opinię szkoły                   o spełnieniu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegów i innych osób, jego zaangażowaniu w życie klasy i szkoły.

3. Ocena opisowa oparta jest na codziennej obserwacji zachowania ucznia, którą ustala wychowawca, zasięgając opinii nauczycieli uczących w danej klasie.

4. Ocenianie bieżące ucznia w klasach I – III  może dokonywane być za pomocą oceny cyfrowej według niżej wymienionej skali sześciostopniowej oraz dodatkowo wspomagane poprzez „+” i „-”.

1)      stopień celujący- 6

2)      stopień bardzo dobry- 5

3)      stopień dobry- 4

4)      stopień dostateczny- 3

5)      stopień dopuszczający- 2

6)      stopień niedostateczny- 1.

 

5.Nauczyciele klas I – III mogą również stosować inne formy ocen bieżących takich jak: umowne znaki graficzne (np. słoneczka, serduszka, buźki itp.  pochwały, gratulacje, komentarze, itp. oraz prowadzić  inną dokumentację postępów edukacyjnych ucznia, np. kartę obserwacji ucznia.

6. Zapis ocen cząstkowych  i ich forma mogą być  uzależnione od poziomu edukacji                         i indywidualnych preferencji nauczyciela.  

7. Nauczyciele  edukacji wczesnoszkolnej tworzą zespół i ustalają ogólne zasady  formułowania ocen opisowych (śródrocznej, klasyfikacyjnej i zachowania)  dla każdego                   z poziomów edukacyjnych a każdy nauczyciel klas I – III informuje o swoim sposobie formułowania w/w ocen uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) na początku każdego roku szkolnego.

8. Dyrektor lub wicedyrektor szkoły  sprawdza zgodność ustalonej oceny opisowej                          z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§17. 1. Sposoby gromadzenia informacji o postępach edukacyjnych uczniów obejmują formy, częstotliwość sprawdzania oraz narzędzia i zasady. Umożliwiają one poznanie                                   i wartościowanie, czy i ile uczeń pamięta, rozumie, umie i potrafi, czy nastąpił przyrost wiedzy i umiejętności, a tym samym nastąpiła ewaluacja  nauczania.

2. Formami gromadzenia informacji (indywidualnej i zbiorowej) są:

1)   Pytania zadawane uczniom w czasie zajęć wprowadzających nowy materiał nauczania                 i w czasie zajęć powtórzeniowych przeznaczonych w całości na utrwalanie i jednocześnie na kontrolę (kontrola ustna).

2)   Polecenia dawane uczniom (wykonywanie zadań, ćwiczeń), które wykonują ustnie bądź pisemnie na tablicy lub w zeszycie przedmiotowym, albo w zeszycie ćwiczeń.

3)   Wypracowania, dyktanda, sprawdziany, testy, zadania, jako prace klasowe.

4)   Sprawdziany nauczycielskie bądź wystandaryzowane testy osiągnięć szkolnych (wewnątrzszkolne lub zewnętrzne badania osiągnięć uczniów). 

5)   Obserwowanie uczniów w czasie zajęć edukacyjnych.

6)   Szacowanie i wartościowanie wytworów pracy uczniów.

7)   Testy i ćwiczenia sprawnościowe.

8)   Analiza notatek sporządzonych w zeszytach przedmiotowych.

3. Diagnozowanie postępów i osiągnięć uczniów należy prowadzić systematycznie, tj.

równomiernie rozłożone na cały okres nauki (rok szkolny, etap nauczania); zarówno

bieżące, jak i śródroczne, roczne oraz etapowe; w różnych formach oraz                                                                    w  warunkach zapewniających obiektywność oceny.

4. Częstotliwość oceniania jest uzależniona od tygodniowego wymiaru godzin danych zajęć edukacyjnych (przedmiotu, zajęć edukacyjnych) i ich specyfiki, jednak w danym semestrze powinna być prowadzona, z zastrzeżeniem ust. 8, pkt.1, nie rzadziej niż:

1)   Ustne wypowiedzi ucznia (obejmujące nie więcej niż 3 jednostki lekcyjne) – 1-2 razy.

2)   Krótkie sprawdziany (bez zapowiadania, obejmujące nie więcej niż 3 jednostki lekcyjne)  – 1-2 razy.

3)   Wypracowanie, dyktanda, sprawdziany, testy, zadanie klasowe (zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem oraz maksymalnie jedno dziennie ze wszystkich zajęć edukacyjnych) – 2 razy.

4)   Aktywność podczas zajęć lekcyjnych – 1 raz.

5)   Zadania domowe (krótkie i uwzględniające poziom oraz zainteresowania ucznia) – 1- 2 razy.

6)   Analiza notatek w zeszytach przedmiotowych (systematyczność, ortografia, charakter pisma, estetyka zeszytu) – 1  raz.

7)   Ogólna liczba ocen w danym semestrze  zależy od tygodniowej ilości godzin dla danego przedmiotu i nie powinna być niższa od 4.

5.      Działalność wytwórczą ucznia oraz ćwiczenia i testy sprawnościowe należy poddawać ocenie przy każdej jego aktywności, biorąc pod uwagę wysiłek i zaangażowanie ucznia              w swoją pracę, a także uzdolnienia, predyspozycje i wywiązywanie się ucznia                                   z obowiązków  wynikających ze specyfiki zajęć.

6.      Wystandaryzowane testy osiągnięć szkolnych, czyli wewnątrzszkolne badanie osiągnięć uczniów przeprowadza się na   wg harmonogramu ustalonego w   planie nadzoru pedagogicznego.  

7.      W celu wyeliminowania zbytniego obciążenia ucznia różnymi formami gromadzenia informacji oraz sprawdzania jego postępów ze wszystkich zajęć edukacyjnych (przedmiotów), wprowadza się następujące ograniczenia, z zastrzeżeniem ust. 8 i ust. 9:

1)      Wypracowania, zadania klasowe, sprawdziany, testy obejmujące dział programowy – nie częściej niż 1 raz dziennie i nie częściej niż 3 razy w tygodniu.

2)      Niezapowiedziane kartkówki obejmujące materiał nauczania z zakresu maksymalnie 3 ostatnich jednostek lekcyjnych – nie częściej niż 1 raz dziennie.

3)      Wypracowania, zadania klasowe, sprawdziany, testy obejmujące dział programowy, powinny być  zapowiadane z 7-dniowym wyprzedzeniem.

8.      W klasach I – III szkoły podstawowej:

1) Częstotliwość sprawdzianów pisemnych ustala nauczyciel, dostosowując ich poziom              i liczbę do możliwości psychofizycznych uczniów.

2)      Sprawdziany pisemne powinny być zapowiadane z 7-dniowym wyprzedzeniem.

3)      Poprawianie sprawdzianu pisemnego polega na podkreśleniu w kolorze czerwonym błędów i zakończone jest komentarzem nauczyciela.

9.      W klasach IV – VIII szkoły podstawowej prace klasowe są obowiązkowe dla wszystkich uczniów.

1)      Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie mógł napisać zadania klasowego z całą klasą, to ma obowiązek uczynić to w określonym terminie po powrocie do szkoły. Miejsce                 i termin pisania sprawdzianu ustala nauczyciel  w porozumieniu z uczniem.

2)      Nauczyciel ma prawo odpytać, bez zapowiedzi, z przewidzianego sprawdzianem zakresu wiedzy i umiejętności ucznia, który nie napisał w terminie pracy klasowej                 z przyczyn nieusprawiedliwionych.

3)      Poprawa pracy klasowej jest dobrowolna i jest możliwa tylko raz w terminie dwóch tygodni od daty rozdania prac. Miejsce i termin poprawy sprawdzianu ustala nauczyciel na wniosek ucznia.  

4)      Stopień uzyskany podczas poprawy pracy klasowej lub sprawdzianu wpisuje się do dziennika lekcyjnego obok pierwszego stopnia uzyskanego z tego sprawdzianu.

5)      Nauczyciel podczas każdej pracy klasowej ma obowiązek podać punktację, tj. liczbę punktów za poszczególne zadania czy polecenia oraz liczbę punktów wymaganych do otrzymania każdej oceny. Każdy dłuższy sprawdzian, obejmujący co najmniej dział programowy, powinien zawierać zadania (polecenia) wykraczające poza program nauczania, oceniane na stopień celujący, pod warunkiem uzyskania przez ucznia co najmniej 91 % liczby punktów przewidzianej w sprawdzianie.

6)       Nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi, jeżeli stwierdzi na podstawie zachowania ucznia niesamodzielność jego pracy. Stwierdzenie faktu odpisywania podczas pracy klasowej może być podstawą ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej.

7)       Nauczyciel zobowiązany jest do poprawienia i przedstawienia wyników pisemnych prac kontrolnych w terminie dwóch tygodni.

8)      Na wniosek rodziców ucznia dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom na następujących zasadach:

a)       nauczyciel przekazuje ocenione prace do wglądu rodzicom przez uczniów, zapoznanie się z pracą rodzic potwierdza podpisem na pracy;

b)       prace są do wglądu u nauczyciela w dniach ogólnoszkolnych zebrań  

rodziców i w trakcie cyklicznych indywidualnych spotkań grona pedagogicznego z rodzicami, organizowanych przez szkołę;

c)       prace można obejrzeć w szkole po uprzednim ustaleniu terminu spotkania                   

z nauczycielem.

 

§18. 1. Przy formułowaniu oceny przez nauczyciela muszą być spełnione następujące wymogi:

1)      Jawności – tzn. podawanie uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom) ocen do wiadomości.

2)      Obiektywności – tzn. jasno określone kryteria wymagań na poszczególne stopnie (standardów wymagań edukacyjnych).

3)      Celowości – tzn. określenie dynamiki rozwoju ucznia (co uczeń osiągnął, a nad czym musi jeszcze popracować).

4)      Przestrzegania obowiązujących przepisów prawa.

2.      Na prośbę ucznia lub jego rodzica (prawnego opiekuna) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić. 

3.       Szczegółowe  zapisy dotyczące  wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznych/rocznych ocen klasyfikacyjnych, warunki poprawy ocen cząstkowych oraz  warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej/rocznej oceny klasyfikacyjnej  są  zawarte w przedmiotowych  systemach oceniania dla każdego nauczanego przedmiotu.

4.      Nauczyciele poszczególnych zajęć  edukacyjnych  (przedmiotów)  podają  uczniom do wiadomości zasady wymienione w ust. 3 na początku roku szkolnego.

5.      Obowiązkiem nauczyciela jest przechowywać pisemne prace kontrolne uczniów  w okresie jednego roku.

6.      Na wniosek rodziców ucznia dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom na następujących zasadach:

1)      Uczeń zapoznaje się z poprawioną przez nauczyciela pracą klasową na zajęciach  lekcyjnych.

2)      Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mają wgląd do poprawionej pracy pisemnej swojego dziecka na terenie szkoły, po ustaleniu terminu z nauczycielem uczącym danego przedmiotu lub  w trakcie w dniach ogólnoszkolnych zebrań  rodziców                    i w trakcie cyklicznych indywidualnych spotkań grona pedagogicznego                               z rodzicami, organizowanych przez szkołę.

 

§19. 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą, nie później jednak niż                              

        w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

         wychowawczych, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że  

         roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena

         klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa

         dotyczącymi trybu  ustalania tej oceny.

2.      W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi  trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1)      w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2)      w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

3.      W skład komisji wchodzą:

1)      w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)     dyrektor szkoły albo wicedyrektor – jako przewodniczący komisji,

b)     nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c)     dwóch nauczycieli  z tej samej szkoły lub innej szkoły podstawowej, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

2)      w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)     dyrektor szkoły lub wicedyrektor – jako przewodniczący komisji,

b)     wychowawca klasy,

c)     wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d)    pedagog,

e)     przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

f)      przedstawiciel  rady rodziców.

4.      Termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności, o których mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się  z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

5.      Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena  ustalona przez komisję jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust.7.

6.      Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie mógł przystąpić do sprawdzianu wiadomości i umiejętności, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

7.      Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej              z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena wystawiona przez komisję jest ostateczna.

 

§20. 1. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Leżajsku dopuszcza się następujące formy kontaktów nauczycieli (wychowawców) z rodzicami (prawnymi opiekunami):

1)       Kontakty bezpośrednie:

a) zebranie klasowe;

b) indywidualna rozmowa (np. podczas dni otwartych, wywiadówek); 

2)      Kontakty pośrednie:

a) rozmowa telefoniczna;

b) korespondencja za pośrednictwem dziennika elektronicznego

c) korespondencja listowna (wezwanie do szkoły);

d) adnotacja w zeszycie przedmiotowym lub w dzienniczku ucznia.

2.    Poszczególni nauczyciele samodzielnie określają formy i częstotliwość kontaktów                             z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zależności od postępów i osiągnięć szkolnych konkretnego ucznia.

3.    Wychowawcy klas, nie rzadziej niż raz na kwartał, powiadamiają rodziców (prawnych opiekunów) o postępach uczniów swojej klasy wg wybranego przez siebie sposobu

    informowania i odnotowują ten fakt w dokumentacji przebiegu nauczania.

4. Kontakty bezpośrednie (indywidualne) i pośrednie nauczyciela – wychowawcy                           

    z rodzicami (prawnymi opiekunami) są także odnotowywane w dokumentacji   

    przebiegu nauczania. 

 

§21. 1. Uczniowie oraz rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo uzyskać  od nauczyciela prowadzącego lub wychowawcy klasy informację o:

1) bieżących oraz śródrocznych postępach i osiągnięciach szkolnych,

2) szczegółowych kryteriach wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne, wynikających z przyjętego zestawu programów nauczania,

3) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

4) zasadach  ustalania oceny zachowania.

2. Na tydzień przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady

    pedagogicznej, nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych  i  wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych  opiekunów)                                 o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych w formie adnotacji w zeszycie przedmiotowym, dzienniczku ucznia lub dzienniku elektronicznym.

3. O przewidywanym dla ucznia śródrocznym (rocznym) stopniu niedostatecznym, należy poinformować rodziców (prawnych opiekunów) ucznia bezpośrednio lub w formie pisemnej na miesiąc przed zakończeniem semestralnych (rocznych) zajęć edukacyjnych.

 

§22. 1. Nauczyciele poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wychowawcy klas podsumowują, w końcu każdego semestru, na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej, osiągnięcia edukacyjne uczniów i ustalają oceny klasyfikacyjne śródroczne (roczne) i oceny zachowania wg skali, o której mowa w § 12. Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej przeprowadza się co najmniej na tydzień przed zakończeniem semestralnych (rocznych) zajęć edukacyjnych.

2. Oceny, o których mowa w ust. 1 ustalone za ostatni semestr są stopniami rocznymi

uwzględniającymi postępy i osiągnięcia ucznia z w ciągu całego roku szkolnego.

3. Uczniom w klasach I – III szkoły podstawowej ustala się jedną opisową ocenę klasyfikacyjną roczną (semestralną) oraz opisową ocenę zachowania, a także ocenę                                   z religii/etyki i dodatkowego języka obcego. Ocena opisowa ucznia przewidzianego do promowania do następnej klasy powinna zawierać sformułowanie: „Osiągnięcia edukacyjne ucznia oceniam pozytywnie”.

4. Ustalony przez nauczyciela stopień śródroczny osiągnięć edukacyjnych ucznia  jest ostateczny. 

5. Ocena śródroczna zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

6. Uczeń nie klasyfikowany z  powodu usprawiedliwionej obecności zdaje egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany zgodnie z § 23.

7. Ustalona  niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

8. Zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego regulują odrębne przepisy.

9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę,        z zastrzeżeniem ust. 10.

10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz                     w ciągu danego etapu edukacyjnego promować warunkowo ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych. Dotyczy to ucznia, którego postawa, osobowość i charakter dają podstawy, by stwierdzić, że podoła obowiązkom w klasie programowo wyższej.  

11. Począwszy od kasy czwartej świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który                       w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

12. Uczeń klasy ósmej szkoły podstawowej  oraz uczeń klasy trzeciej gimnazjum otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

13.  Szczegółowe wymagania dotyczące promocji ucznia do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły regulują odrębne przepisy.

 

§23. 1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu:

1)      usprawiedliwionej nieobecności – może zdawać egzamin klasyfikacyjny,

2)      nie usprawiedliwionej nieobecności – rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny,

3)      realizowania na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki  – ma obowiązek zdawać egzamin klasyfikacyjny,

4)      spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą – ma obowiązek zdawać egzamin klasyfikacyjny.

      2. Na pisemną prośbę ucznia, o którym mowa w ust. 1. pkt 1) i 2), albo jego rodziców

      (prawnych opiekunów), zgłoszoną do dyrektora szkoły nie później niż na tydzień przed zakończeniem semestralnych (rocznych) zajęć edukacyjnych, dyrektor szkoły                                  w porozumieniu z nauczycielem (nauczycielami) prowadzącym (prowadzącymi) zajęcia edukacyjne – po  wyrażeniu zgody, o której mowa w ust. 1 pkt 2) – wyznacza – w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) – egzamin klasyfikacyjny obejmujący  wymagania edukacyjne w danym semestrze nauki.

3. Uczniowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 3) wyznacza się egzamin klasyfikacyjny obejmujący wymagania edukacyjne w danym semestrze nauki, z jednych lub kilku zajęć edukacyjnych, w  terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

4. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, których on nie obejmuje. Uczniowi, o  którym mowa w ust. 1 pkt c, nie ustala się oceny z religii (etyki) oraz oceny zachowania.

 

5.      Do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego dyrektor szkoły powołuje komisję,                 w skład której wchodzą:

      a) dyrektor szkoły albo wicedyrektor  – jako  przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,

  c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako   

          członek komisji.

6.      Tryb przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, a w szczególności liczbę zajęć

      edukacyjnych, z których dziecko może być egzaminowane w ciągu jednego dnia,

      ustala przewodniczący komisji w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami)

      dziecka.

 

§24. 1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej nauczyciel stwierdzi u ucznia braki                           w osiągnięciach edukacyjnych mogące uniemożliwić kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, to jest on zobowiązany zindywidualizować pracę z uczniem i w miarę możliwości stworzyć mu szansę uzupełnienia braków.

2. Pedagog, psycholog oraz nauczyciele przedmiotów, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, udzielają uczniom  niezbędnej pomocy pedagogicznej i psychologicznej.

3. Opinie lub orzeczenia wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną są wiążące dla nauczycieli, którzy na ich podstawie dostosowują wymagania edukacyjne wynikające                z programów nauczania do indywidualnych możliwości edukacyjnych i psychofizycznych uczniów wymagania edukacyjne.

 

 

 

§25. 1. W ostatnim roku nauki w szkole przeprowadzany jest w trzech kolejnych dniach Egzamin ośmioklasisty:

1) pierwszego dnia – z języka polskiego;

2) drugiego dnia – z matematyki;

3) trzeciego dnia – z języka obcego nowożytnego i  ( od roku szkolnego 2020/2021)                          z przedmiotu do wyboru, o którym mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty.

2.  Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu ośmioklasisty określają odrębne przepisy.

3. Uczniowie oddziałów gimnazjalnych przystępują w klasie 3 w trzech kolejnych dniach  do Egzaminu gimnazjalnego:

1) w części pierwszej — wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych;

 2) w części drugiej — wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych;

 3) w części trzeciej — wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego — ustalone w standardach wymagań będących podstawą do przeprowadzania egzaminu                      w ostatnim roku nauki w szkole, określonych w odrębnych przepisach, zwany dalej egzaminem gimnazjalnym.

4. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego określają odrębne przepisy.

5. Uczniowie gimnazjum  są zobowiązani do  realizacji projektu edukacyjnego. Projekt jest planowanym przedsięwzięciem edukacyjnym, realizowanym przez zespół uczniów przy wsparciu nauczyciela, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

6. Szczegółowe warunki realizacji projektu wymienionego w ust.5  określa Regulamin realizacji projektu gimnazjalnego. 

 

 

 

Rozdział IV
ORGANY SZKOŁY I ICH ZADANIA

§26.  Organami szkoły są:

1.       Dyrektor szkoły.

2.       Rada pedagogiczna.

3.       Rada rodziców.  

4.       Samorząd uczniowski.

 

§27. 1. Do obowiązków dyrektora szkoły należy:

1)       opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych szkoły, tj. rocznego planu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego, arkusza organizacyjnego szkoły                 i tygodniowego rozkładu zajęć,

2)       opracowanie oraz zatwierdzenie zakresu obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły,

3)       dobór kadry pedagogicznej i pracowników niepedagogicznych oraz ich zatrudnianie i zwalnianie,

4)       kierowanie całokształtem działań szkoły, a w szczególności:

a)       sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego ich rozwoju;

b)       współdziałanie z samorządem uczniowskim;

c)       podejmowanie decyzji w sprawie realizacji obowiązku szkolnego;

d)      zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nauki;

e)       pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli                                       i wychowawców, organizowanie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej oraz oceniania tej kadry;

f)        stwarzanie warunków do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie                         i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki;

g)       współdziałanie z radą rodziców i zapewnienie jej wpływu na działalność szkoły;

h)       realizacja uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców podjętych w ramach ich kompetencji oraz wstrzymanie uchwał niezgodnych z prawem;

i)         przedstawianie radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły;

j)         dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły oraz ich prawidłowe i racjonalne wykorzystania;

k)       sprawowanie nadzoru nad prowadzoną przez szkołę działalnością kursową oraz działalnością opiekuńczo – wychowawczą prowadzoną przez inne podmioty prawne;

l)         wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

2.          Dyrektor szkoły ma prawo do:

1)       wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły;

2)       zatrudniania i zwalniania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych;

3)       przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły zgodnie z Kodeksem Pracy;

4)       oceny pracy nauczycieli i innych pracowników;

5)       reprezentowania szkoły na zewnątrz;

6)       inicjowania eksperymentów i nowoczesnych metod nauczania;

7)       skreślenia ucznia z listy uczniów;

8)       przenoszenia ucznia do innej szkoły na podstawie uchwały rady pedagogicznej;

9)       wyrażania zgody na działalność organizacji i stowarzyszeń na terenie szkoły po pozytywnym zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną,

10)   przetwarzania danych osobowych pracowników i uczniów szkoły w zakresie niezbędnym do wykonywania nadzoru pedagogicznego.

3.          Dyrektor szkoły odpowiada za:

1)       poziom uzyskiwanych wyników nauczania i wychowania;

2)       zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego i niniejszego statutu;

3)       bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie podczas zajęć organizowanych przez szkołę oraz za stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej obiektów szkolnych;

4)       celowe wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność szkoły;

5)       prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej zgodnie z odrębnymi przepisami;

6)       bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania;

7)       odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

4.          W okresie pomiędzy posiedzeniami rady pedagogicznej dyrektor szkoły informuje pracowników o istotnych sprawach szkolnych oraz wydaje zarządzenia w formie pisemnej lub elektronicznej. Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do systematycznego zapoznawania się z zarządzeniami dyrektora szkoły oraz do terminowego wykonywania zawartych w nich poleceń.

5.          1) W szkole    tworzy się  stanowisko wicedyrektora. Funkcję tą powierza i odwołuje                   z niej dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę i rady pedagogicznej. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły  wicedyrektor pełni jego obowiązki.

2)           Warunkiem wyrażenia przez organ prowadzący zgody na utworzenie stanowiska,                o którym mowa wyżej, jest odpowiednia liczba oddziałów /min. 12 na 1-go wicedyrektora/ oraz możliwości finansowe szkoły.

3)           Zakres kompetencji dla wicedyrektora:

a)      zastępuje dyrektora w przypadku jego nieobecności,

b)     przygotowuje zlecone przez dyrektora  projekty dokumentów,

c)      sprawuje nadzór pedagogiczny nad grupą nauczycieli określoną w rocznym planie rozwoju,

d)     przygotowuje projekty oceny pracy nauczycieli, dla których sprawuje nadzór pedagogiczny,

e)      wnioskuje do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar dla tych nauczycieli, których bezpośrednio nadzoruje,

f)       nadzoruje prowadzenie księgi ewidencji dzieci i uczniów oraz kontroluje spełnianie przez nich obowiązku szkolnego,

g)     opracowuje materiały analityczne oraz oceny dotyczące efektów kształcenia                                 i wychowania,

h)     wykonuje inne czynności i zadania zlecone przez dyrektora szkoły.

4)           Dyrektor sporządza zakres czynności, którego przyjęcie potwierdza zainteresowany.

 

§28. 1. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

2. W zebraniach rady pedagogicznej mogą – z głosem doradczym – brać także udział inne osoby zaproszone przez jej przewodniczącego lub na wniosek rady pedagogicznej.

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej  jest dyrektor szkoły.

4. Zasady funkcjonowania rady pedagogicznej określa regulamin działalności uchwalony przez radę, normujący w szczególności następujące zagadnienia:

1)       sposób przygotowywania, zwoływania, prowadzenia i dokumentowania zebrań rady pedagogicznej,

2)       wewnętrzną organizację rady pedagogicznej,

3)       zasady dopuszczania do udziału w pracach rady pedagogicznej osób niebędących członkami tego organu szkoły.

4)       kompetencje przewodniczącego rady pedagogicznej,

5)       kompetencje rady w zakresie podejmowania uchwał,

6)       kompetencje rady w zakresie opiniowania i zgłaszania wniosków,

7)       tryb podejmowania uchwał, opinii i wniosków,

8)       prawa i obowiązki członków rady,

9)       kompetencje w zakresie ustalania sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.

 

§29. 1. W szkole działa rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

2.   Dyrektor zapewnia radzie rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale współpracuje z radą rodziców – osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela.

3.  Członkowie rady rodziców mają prawo do:

1)      dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją                               i przebiegiem procesu dydaktyczno-wychowawczego, poza informacjami                                 i dokumentami uznanymi za poufne lub dotyczące spraw personalnych,

2)      wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach szkoły,

3)      głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez radę,  

4)     występowania do innych organów szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi   

           wszystkich spraw szkoły.

4.     Rada działa na zebraniach oraz przy pomocy swoich organów, którymi są:

1)  przedstawiciele oddziałów,

2)   przewodniczący rady,

3)   zarząd rady,

4)   komisja rewizyjna.

5.    Rada rodziców działa w oparciu o regulamin zawierający:

     1) cele,  prawa  i  obowiązki  członków  rady,

2)  kompetencje rady,

3)  zasady tworzenia struktur  organizacyjnych rady i podstawowe zasady jej pracy,

4)  zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy rady. 

 

§30. 1.  W szkole działa samorząd uczniowski, który  tworzą z mocy prawa wszyscy uczniowie szkoły.

    2.     Organami samorządu uczniowskiego są:

1)      rada SU w skład , której wchodzą:

a)       przewodniczący,

b)      zastępca przewodniczącego,

c)       skarbnik,

d)      przedstawiciele samorządów klasowych,

2)      rady samorządów klasowych.

    3.     Samorząd uczniowski działa w oparciu  regulamin działalności, określający m.in.

1)   zasady działania samorządu,

2)   kompetencje organów samorządu.

    4.     Dyrektor zapewnia organom samorządu uczniowskiego warunki organizacyjne, w tym lokalowe, oraz stale współpracuje z radą  za pośrednictwem opiekuna samorządu.

    5.     Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje działania z zakresu wolontariatu.  

    6.     Samorząd ze swojego składu wyłania szkolną radę wolontariatu, której zadaniem jest koordynacja działań wolontariackich. Szczegółowe zasady działania wolontariatu (w tym sposób organizacji i realizacji działań) w szkole określa regulamin wolontariatu, będący odrębnym dokumentem.

 

§31. 1. W szkole określone są zasady współdziałania organów szkoły.

2.    Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.

1)       Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom szkoły poprzez swoje reprezentacje: radę rodziców i samorząd uczniowski.

2)       Rada rodziców i samorząd uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły lub radzie pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych organów.

3)       Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach plenarnych zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni.

4)       Wszystkie organy szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się                          o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.

3.    Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w szkole:  

1)       Konflikty między uczniami rozwiązują wychowawcy klas, pedagog i psycholog.

2)       Konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem:

a)       pomaga rozwiązywać wychowawca klasy,  pedagog lub psycholog,

b)       w przypadku nie rozwiązania konfliktu sprawę rozstrzyga dyrektor szkoły,

c)       od decyzji dyrektora szkoły może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego,

d)      odwołanie wnosi jedna ze stron w terminie do 2 tygodni.

3)       Konflikty pomiędzy nauczycielami:

a)       postępowanie prowadzi dyrektor szkoły,

b)        od rozstrzygnięcia sporu  przez dyrektora szkoły strony mogą odwołać się do organu prowadzącego szkołę.

4)       Konflikt pomiędzy dyrektorem szkoły a nauczycielami rozpatruje na pisemny wniosek jednej ze stron organ prowadzący szkołę.

5)       Konflikty pomiędzy rodzicami a innymi organami szkoły:

a)       postępowanie w pierwszej instancji prowadzi dyrektor szkoły,

b)       w przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia w ciągu 14 dni odwołania do organu prowadzącego szkołę.

 

Rozdział V
ORGANIZACJA SZKOŁY

§32. 1. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok szkolny.

2.       Kalendarz  roku szkolnego przygotowany przez dyrektora szkoły powinien być podany uczniom i rodzicom przed jego rozpoczęciem  i powinien zawierać terminy rozpoczynania i kończenia zajęć i terminy przerw w nauce.

  3.  Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

  4.  Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  wymienione w   § 5 ust. 1-2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28.08 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U.  z 2017   poz. 1603 .) ustala dyrektor szkoły   po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

  5.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 4, dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii  rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu Uczniowskiego, może za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty.

  6.  Dopuszcza się możliwość wręczania świadectw ukończenia szkoły absolwentom w trakcie uroczystości zakończenia szkoły,  przed terminem zakończenia zajęć dydaktycznych.

  7.  Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły,  z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania.  

  8.  Arkusz organizacji  szkoły jest opiniowany przez radę pedagogiczną, związki zawodowe    i organ nadzoru pedagogicznego oraz  zatwierdzany przez organ prowadzący szkołę do     w terminie określonym przez organ nadzorujący szkołę.

  9.  Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły,                                    z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określając organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

§33. 1.Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich zajęć edukacyjnych określonych planem nauczania, zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania                          i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonym do użytku szkolnego.

2.       Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne, prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

3.       Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć oraz uzgadniając terminy zajęć ruchowych uczniów z innymi nauczycielami uczącymi w tym samym czasie.

4.        Dyrektor szkoły obowiązkowo dokonuje podziału na grupy na zajęciach języków obcych i informatyki w oddziałach liczących 25 i więcej uczniów. W oddziałach liczących odpowiednio mniej niż 25 uczniów  podziału na grupy na powyższych zajęciach można dokonać za zgodą organu prowadzącego.

5.        Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV – VIII prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

 

§34. 1. Obowiązek  szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat,  a trwa  do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

2.           Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

3.          Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 1, jeżeli dziecko:

1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo

2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

4.           Dyrektor   szkoły, na wniosek rodziców  dziecka mieszkającego w  obwodzie  szkoły, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny.

5.          Wniosek, o którym mowa w ust. 4, składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego,                 w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.

6.          Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza się opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

7.          Kontrolę nad spełnianiem przez uczniów obowiązku szkolnego sprawuje dyrektor szkoły, prowadząc księgę ewidencji dzieci.

8.          Za spełnienie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami; zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.

9.          Rodzice ucznia podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:

1)       dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,

2)       zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

3)       zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych.

10.        Szkoła organizuje spotkanie informacyjne dla rodziców kandydatów do  klas I przed rozpoczęciem rekrutacji.

 

§35. 1. Do szkoły przyjmuje się z dzieci  po przeprowadzeniu postępowania  rekrutacyjnego.

2.       O przyjęciu dziecka do szkoły decyduje dyrektor szkoły.

3.       Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców/ opiekunów prawnych.  

4.       Ustalenie czy kandydat na ucznia zamieszkuje w obwodzie szkoły dokonuje dyrektor szkoły na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

5.       Ilość  oddziałów w szkole ustala  organ prowadzący.

6.       W przypadku wolnych miejsc  po przyjęciu dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne dla wniosków dotyczących  kandydatów spoza obwodu szkoły.

7.       Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna zgodnie z zaopiniowanym przez radę pedagogiczną regulaminem rekrutacji.

8.        W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone  w regulaminie rekrutacji w oparciu o kryteria ustalone  przez organ prowadzący szkołę,                                                       z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jej rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.

9.       1)  Zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej są prowadzone                                       

         w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.

2)  W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć

          dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej, ucznia   

          zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady

          oddziałowej dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad

          liczbę określoną w ust. 9 pkt 1.

3)   Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 9 pkt 1,

             zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w  ust. 9 pkt 1,

             na wniosek rady oddziałowej rodziców, oraz po uzyskaniu zgody organu

             prowadzącego.

4)       Liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów ponad liczbę określoną w  ust. 9 pkt 1.

5)       Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej zostanie zwiększona zgodnie z ust. 9 pkt 3-4, w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.

6)       Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 9 pkt 2-3 może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.

10.     Listy klas pierwszych  tworzy dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę:

1)       miejsce zamieszkania uczniów – aby nie rozpraszać grupy dzieci mieszkających                                w pobliżu do różnych oddziałów,

2)       równą liczbę uczniów w każdym z oddziałów,

3)       zbliżoną liczbę dziewcząt i chłopców 

4)       specyficzne potrzeby  dziecka

11.      W uzasadnionych przypadkach rodzice lub prawni opiekunowie dziecka mają prawo wnioskowania do dyrektora szkoły o przeniesienie dziecka do oddziału równoległego.

12.     Do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) przyjmuje się ucznia  do szkoły na podstawie:

1)       świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,

2)       pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzanych na warunkach określonych w odrębnych przepisach, w przypadku przyjmowania:

a)       do szkoły podstawowej ucznia, który spełnia obowiązek szkolny poza szkołą,

b)       do klasy programowo wyższej niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego ucznia zmieniającego typ szkoły lub profil klasy,

3)       świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

13.     Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.

14.     Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, (m.in. dostęp do e-dziennika) nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

15.     W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia                     w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

16.     Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

17.     O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

18.     O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte                         w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

 

§36. 1. W szkole funkcjonuje świetlica szkolna.

1)      Szkoła umożliwia rodzicom przekazanie dzieci pod opiekę świetlicy  podczas ich nieobecności w domu spowodowanej pracą zawodową oraz sprawowanie opieki pedagogicznej nad uczniami dojeżdżającymi do szkoły.

2)      Czas pracy świetlicy szkolnej dostosowany jest do potrzeb rodziców w tym zakresie.

3)      Rodzice pisemnie zgłaszają chęć skierowania dziecka do świetlicy szkolnej                      z dokładnym zaznaczeniem czasu ich pobytu w szkole.

4)      Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych, liczba uczniów              w każdej grupie nie powinna przekraczać 25.

5)      Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne,                          w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.

6)      Każdy uczeń korzystający ze świetlicy szkolnej ma obowiązek dostosować się do jej regulaminu.

  1. W szkole funkcjonuje stołówka szkolna.

1)      Stołówka przygotowuje 1 posiłek dziennie  – obiad.

2)      Ze stołówki działającej w szkole mogą korzystać dzieci, nauczyciele oraz pracownicy  szkoły.

3)      Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej  jest odpłatne.

4)      Wysokość opłat za posiłki w stołówce ponoszona przez uczniów jest równa wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie.

5)      Wysokość opłat za posiłki w stołówce ponoszona przez pracowników szkoły jest równa wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie oraz kosztów ponoszonych przy przygotowaniu  posiłków.   

6)       Dyrektor po uzgodnieniu z organem  prowadzącym szkołę może zwolnić rodziców albo pełnoletniego ucznia z całości lub części opłat, o których mowa w punkcie 4 w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny lub  w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

 

 

§37. 1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna.

2.     Biblioteka szkolna   jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

3.     Zasady korzystania ze szkolnej biblioteki zawarte są w jej regulaminie.

 

§38.1.W szkole funkcjonują pracownie przedmiotowe. W szkolnych  pracowniach przedmiotowych realizowane są lekcje wymagające zajęć w formie ćwiczeń praktycznych oraz doświadczeń prowadzących przez nauczyciela.

2.                  Pracowniami przedmiotowymi są klasopracownie przeznaczone do nauczania przedmiotów: chemii, fizyki, techniki. informatyki, biologii i geografii, które wymagają specjalistycznego wyposażenia w pomoce naukowe i techniczne środki nauczania umożliwiające prowadzanie zajęć z w/w przedmiotów.

3.                  Opiekę nad pracowniami przedmiotowymi sprawuje przydzielony nauczyciel lub grupa nauczycieli.

4.                  Opiekun (opiekunowie) pracowni zobowiązani są do opracowania regulaminu pracowni przedmiotowej z uwzględnieniem przepisów BHP i specyfiki nauczanego przedmiotu oraz zgromadzonych tam środków dydaktycznych i pomocy naukowych.

5.                  Regulamin pracowni musi uzyskać akceptację dyrektora  szkoły.

6.                  Pracownie wyposażone pomoce naukowe mogące zagrażać zdrowiu i życiu uczniów oraz środowisku naturalnemu (pracownia chemiczna. fizyczna) podlegają odrębnym przepisom określającym wyposażenie stanowisk i w środki zabezpieczające takie jak: Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25 lutego 2011r,  Kodeks pracy październik 2017r, Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 28 czerwca 2017r i instrukcji  przeciwpożarowych.

7.                  Przed dopuszczeniem do zajęć w szkolnych pracowniach przedmiotowych nauczyciel ma obowiązek zapozna uczniów z regulaminem pracowni, przepisami BHP oraz zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo dla ucznia.

8.                  W pracowniach informatycznych i technicznej wymagających indywidualne wykonywanie ćwiczeń  i zadań każdy uczeń w celu efektywnego wykorzystania czasu zajęć musi mieć zapewnione własne stanowisko ćwiczeniowe (komputerowe) dające możliwość samodzielnej pracy. 

9.                  Stanowiska komputerowe wykorzystywane do zajęć dydaktycznych musi zapewniać uczniowi dostęp do Internetu oraz innych źródeł informacji i oprogramowania umożliwiającego prowadzenie zajęć i wykonywanie zadań.

10.              Opiekun pracowni ma obowiązek dbania o wyposażenie i pomoce dydaktyczne             w porozumieniu z dyrektorem szkoły. Uzupełniać braki oraz wzbogacać pracownię                  w nowe wyposażenie (pomoce naukowe i techniczne środki nauczania).

11.              W przypadku braku pracowni lub niekompletnej bazy dydaktycznej, lub z powodu innej przyczyny  w istotny sposób uniemożliwiającej pełną realizację szkolnego programu nauczania, Dyrektor  szkoły jest zobowiązany w porozumieniu z organem prowadzącym do podjęcia działań w celu doprowadzenia do rozwiązania zaistniałych problemów.

 

§39. Działania  na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży wykonywane są przy współpracy                    z    instytucjami zewnętrznymi:

1.        Poradnią psychologiczno-pedagogiczną w  zakresie:

1)      obserwacji i diagnozowania potrzeb uczniów, wspieranie  rodziców w kwestii wnioskowania w sprawie kierowania uczniów na badania dotyczące nieprawidłowości rozwojowych uczniów,

2)      realizacji zaleceń dotyczących uczniów ujętych w opiniach i orzeczeniach poradni,

3)      udzielania rodzicom informacji o placówkach świadczących poradnictwo i specjalistyczną pomoc,

4)      organizowania szkoleń RP, rodziców i uczniów prowadzonych przez pracowników placówek wspomagających opiekę i wychowanie,

5)      uczestnictwa pedagoga i psychologa  w spotkaniach organizowanych w poradniach i innych instytucjach świadczących pomoc uczniom i rodzicom,

6)      indywidualnych konsultacji pedagoga, nauczycieli i wychowawców w sprawach uczniów z pracownikami poradni i instytucji opieki i wychowania.

2.      Profilaktyczna opieka zdrowotna w realizowana jest  przez pielęgniarkę szkolną w ramach umowy z  NFZ w zakresie:

1)      udzielania pomocy w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć,

2)      wykonywania testów przesiewowych,

3)       przeprowadzania profilaktycznych badania lekarskie (bilanse zdrowia)

4)      promocji higieny i profilaktyki zdrowotnej,

3.      Z udziałem  KP Policji  w szkole  organizuje się:

1)       spotkania pedagogów  i psychologa, wychowawców, nauczycieli, dyrekcji szkoły              z zaproszonymi specjalistami ds. nieletnich i patologii, podejmujące tematykę zagrożeń przestępczością oraz demoralizacją dzieci i młodzieży,

2)       spotkania tematyczne  policjantów ze starszymi uczniami  na temat odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne, prawnych aspektów narkomanii, wychowania w trzeźwości itp. oraz z młodszymi uczniami, na temat zasad bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych oraz sposobów unikania zagrożeń,

3)      informowanie policji o zdarzeniach na terenie szkoły wypełniających znamiona przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach demoralizacji dzieci i młodzieży,

4)      udzielanie przez policję pomocy szkole w rozwiązywaniu trudnych, mogących mieć podłoże przestępcze problemów, które zaistniały na terenie szkoły,

5)      wspólny – szkoły i policji – udział w lokalnych programach profilaktycznych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz zapobieganiem demoralizacji i przestępczości nieletnich,

6)      pomoc w przygotowaniu uczniów i przeprowadzaniu egzaminu na kartę rowerową.

4.      Z udziałem KP Straży Pożarnej prowadzone są:

1)      prelekcje związane z bezpieczeństwem pożarowym,

2)      próbne akcje ewakuacyjne.

5.      Z władzami lokalnymi w zakresie:

1)      dofinansowania do projektów edukacyjnych i sportowych,

2)      zapoznania uczniów z pracą urzędów,

3)      nawiązywania kontaktów z władzami poprzez spotkania z nauczycielami i uczniami               z okazji uroczystości szkolnych,

4)      sponsorowania nagród na konkursy organizowane przez szkołę,

5)      promocji szkoły w Biuletynie Miejskim.

6.      Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie:

1) rozpoznanie środowiska ucznia,

2) finansowanie obiadów najbardziej potrzebującym,

7.      Miejskim Centrum Kultury, Biblioteką Publiczną w Leżajsku  w zakresie:

1)      uczestnictwa w spotkaniach  autorskich, koncertach, spektaklach, konkursach tematycznych,

2)      organizacji czasu wolnego.

8.      Instytucjami wspierającymi edukacje ekologiczną w zakresie:

1)      działań ekologicznych dotyczących segregacji  odpadów,

2)      prowadzenie zbiórki  surowców wtórnych,

3)      udziału w akcjach ekologicznych (Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi)

9.      Instytucjami organizującymi lub wspierającymi działalność charytatywną (akcje Góra grosza, Kolęda Misyjna, itp.) w zakresie organizacji  akcji charytatywnych na poziomie szkoły.

 

§40. 1. W szkole mogą działać organizacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród młodzieży, albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej szkoły (np. harcerstwo, kluby sportowe), za zgodą dyrektora szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków jej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

2. Szkoła może udostępnić pomieszczenia na działalność innych organizacji oraz instytucji, ale niepolitycznych, zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami i zgodnie z umową między stronami i tylko wtedy, gdy ich działalność nie zakłóca działalności wychowawczej szkoły.

 

 

 

 

Rozdział VI
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

§41. 1.W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

2.     Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników szkoły określają odrębne przepisy.

3.     Obowiązkiem nauczyciela jest:

           1)          Realizacja programów nauczania, wychowania i opieki wg jego najlepszej wiedzy                i woli oraz realizacja zadań organizacyjnych wyznaczonych w planie pracy szkoły.

           2)          Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas zajęć szkolnych obowiązkowych                       i innych.

           3)          Doskonalenie swoich wiadomości i umiejętności poprzez podejmowanie doskonalenia zawodowego.

           4)          Udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu                   o rozpoznanie ich potrzeb.

           5)          Obserwowanie i analizowanie rozwoju psychofizycznego uczniów oraz udzielanie im pomocy w przypadku występujących problemów.

           6)          Rozwijanie i ukierunkowanie zdolności i zainteresowań uczniów oraz udzielanie im wszechstronnej pomocy.

           7)          Efektywne wykorzystanie czasu lekcji i pomocy dydaktycznych.

           8)          Dbałość o pomoce dydaktyczne, sprzęt i pomieszczenia szkolne.

           9)          Poinformowanie ucznia na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej o przewidywanych dla niego stopniach  śródrocznych i  rocznych. O przewidywanym stopniu niedostatecznym nauczyciel przedmiotu obowiązany jest powiadomić ucznia ustnie, a jego rodziców w formie pisemnej na miesiąc przed zakończeniem śródrocznych i rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych).

4.          Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za:

1)       poziom wyników nauczania i wychowania powierzonych im uczniów,

2)       bezpieczeństwo powierzonych opiece uczniów w szkole i na zajęciach organizowanych przez szkołę oraz za wypadki wynikające z niedopełnienia obowiązków nauczycielskich w tym zakresie.

5.          Praca nauczyciela powinna cechować się bezstronnością i obiektywizmem w ocenie uczniów, podmiotowym i sprawiedliwym ich traktowaniem, indywidualnym podejściem do spraw każdego ucznia. Nauczyciel ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji uzyskiwanych od wychowawców, rodziców, pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły lub           z innych źródeł – dotyczących spraw osobistych i rodzinnych ucznia.

6.          Nauczycielowi nie wolno wykorzystywać uczniów do załatwiania żadnych spraw osobistych.

7.          Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie  w miarę potrzeb a także współpraca w zakresie nauczania i wychowania uczniów danego oddziału oraz wymiany informacji.

8.          Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo – zadaniowe.

9.          Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek członków zespołu.

10.          Przewodniczący zespołu odpowiedzialny jest za opracowania szczegółowego programu pracy zespołu oraz jego systematyczną działalność zgodną z tym programem.

11.           Nauczyciele i inni pracownicy szkoły zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom  w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, w szczególności:

1)    Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów.

2)     Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie szkoły zawiadomić pracownika obsługi szkoły o fakcie przebywania osób postronnych.

3)     Upoważniony przez dyrektora szkoły pracownik obsługi szkoły powinien zwrócić się do osób postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły lub skierować tę osobę do dyrektora.

4)     Nauczyciel lub inny pracownik szkoły powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

    12.          Nauczycielom prowadzącym zajęcia w ramach programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej przysługuje wynagrodzenie jak za każdą godzinę ponadwymiarową. Zajęcia takie są przydzielane za zgodą nauczyciela i nie są one wliczane do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin.

 

 

§42. 1.  Każdym oddziałem w szkole  opiekuje się nauczyciel wychowawca.

2.         Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągi całego etapu edukacyjnego.

3.         Zadaniem wychowawcy jest:

1)       tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;

2)       inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

3)       podejmowanie działań, umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

4.         Wychowawca w celu realizacji zadań wymienionych w ust. 3:

1)       otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;

2)       planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski oraz ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;

3)       współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale w ramach zespołu nauczycielskiego wymienionego w § 8, ust. 6, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami), informuje ich                    w sposób dyskretny o problemach pozaszkolnych i sytuacjach rodzinnych swoich wychowanków, mających wpływ na poziom ich nauki i zachowanie;

4)       utrzymuje kontakty z rodzicami uczniów (spotkania indywidualne, rozmowy telefoniczne, wizyty w domach, zawiadomienia listowne) w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci, okazywania rodzicom pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach, włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły;

5)       współpracuje z pedagogiem, i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań     i szczególnych uzdolnień uczniów. Organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

5.         Wychowawca korzysta w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej nauczycieli – doradców, pedagoga szkolnego,  pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej, pielęgniarki szkolnej, kuratorów zawodowych, pracowników wydziału prewencji policji, współpracuje z instytucjami kulturalno- oświatowymi działającymi w środowisku.

6.         Zmiana wychowawcy może nastąpić:

1)       w wyniku zastrzeżeń zgłoszonych przez rodziców i uczniów, po sprawdzeniu ich zasadności przez dyrektora szkoły;

2)       na umotywowany wniosek nauczyciela – wychowawcy;

3)       w wyniku decyzji dyrektora szkoły, podyktowanej stwierdzonymi błędami wychowawczymi;

7.         Decyzję w sprawie zmiany wychowawcy podejmuje dyrektor szkoły w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Od decyzji dyrektora przysługuje odwołanie w terminie 14 dni do organu prowadzącego szkołę.

8.         Bezpośredniej pomocy młodemu nauczycielowi – wychowawcy udziela opiekun stażu, dyrektor lub wicedyrektor szkoły.

 

§43. 1.  W szkole zatrudnieni są pedagog i psycholog. Do ich zadań należą w szczególności:

1)   prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2)   diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3)   udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4)   podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci                      i młodzieży;

5)   minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6)   inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7)   pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8)   wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

       2.             W szkole możliwe jest zatrudnienie logopedy   w przypadku uzyskania zgody organu prowadzącego.

       3.            Zakresy obowiązków   logopedy oraz pozostałych pracowników szkoły definiują odrębne przepisy.

 

 Rozdział VII

UCZNIOWIE SZKOŁY

 

§44. 1.    Uczeń szkoły ma prawo do:

1)       zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami, w tym z wymogami stosowanego w szkole systemu oceniania;

2)       właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

3)       opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;

4)       życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym;

5)       rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

6)       korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego;

7)       przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły; wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi;

8)       przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień;

9)       poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich, zachowania w tajemnicy jego problemów i spraw pozaszkolnych powierzonych                      w zaufaniu;

10)   jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły; nie może to jednak uwłaczać niczyjej godności osobistej;

11)   organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu             z dyrektorem szkoły;

12)   uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych; udokumentowana pozaszkolna działalność ucznia jest oceniana na równi                             z działalnością szkolną;

13)   reprezentowania szkoły we wszystkich konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami;

14)   pomocy  materialnej wymienionej w par. 4 ust. 7 pkt. 3);

15)   korzystania z pomieszczeń szkolnych tylko w obecności nauczyciela;

2.          Uczeń ma obowiązek:

1)       przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły oraz w jego załącznikach;

2)       systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły;  

3)       w  czasie zajęć lekcyjnych   zachować należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi       uczniami w czasie prowadzenia wykładu przez nauczyciela, zabierać głos, gdy zostanie do tego upoważniony przez nauczyciela; 

4)       przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli, innych pracowników szkoły i osób dorosłych, w szczególności zabronione są działania agresywne wobec innych osób, używanie wulgarnych słów, zwrotów                        i gestów;

5)       dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów – uczniom zabrania się palenia tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków i innych środków odurzających;  

6)       troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły;  

7)        przynoszenia obuwia zmiennego;     

8)       zaznaczenia w widoczny sposób (podpisanie, wyszycie inicjałów itp.) wierzchnich okryć i obuwia pozostawianych w szatni;

9)       przychodzenia do szkoły nie wcześniej niż na 15 minut przed pierwszą swoją lekcją oraz opuszczania szkoły bezpośrednio po zakończeniu zajęć;

10)   opuszczania sal lekcyjnych podczas przerw, oczekiwania na lekcje na świetlicy lub obok szatni;  

11)   korzystać ze sprzętu i pomieszczeń szkolnych  zgodnie z obowiązującymi regulaminami  pracowni oraz instrukcjami obsługi urządzeń;

12)   usprawiedliwić nieobecność na zajęciach szkolnych w ciągu 7 dni od zakończenia nieobecności lub innym terminie ustalonym przez wychowawcę z rodzicami; usprawiedliwienia nieobecności ucznia dokonują rodzice osobiście albo za pomocą pisemnego oświadczenia (w formie papierowej lub elektronicznej) o przyczynach nieobecności ich dziecka na zajęciach; oświadczenie może być podpisane przez jednego                    z rodziców; dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach jest także zaświadczenie lekarskie (oryginał albo kopia);

13)   nosić  strój szkolny  ustalony wg przepisów  art.100 ustawy Prawo Oświatowe;

14)   korzystać z telefonów komórkowych na zasadach określonych przez dyrektora szkoły, po konsultacji z radą rodziców samorządem szkolnym.

3.          Uczeń może być nagradzany za:

1)       Rzetelną naukę i wzorowe zachowanie.

2)       Wybitne osiągnięcia.

3)       Pracę na rzecz szkoły i środowiska.   

4)       Dzielność i odwagę.

4.           Do każdej przyznanej nagrody uczeń może wnieść pisemnie zastrzeżenie                                  z uzasadnieniem do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej przyznania. Od nagrody przyznanej przez dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego zastrzeżenia z uzasadnieniem o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej udzielenia. dyrektor rozpatruje sprawę w terminie 7 dni, może posiłkować się opinią wybranych organów szkoły.

5.          W szkole przewiduje się następujące nagrody dla uczniów:

1)       wpisanie uwagi pozytywnej do dziennika;

2)       pochwała wychowawcy w obecności klasy;

3)       pochwała dyrektora szkoły w obecności społeczności szkolnej;

4)       nagrody książkowe;

5)       dyplomy;

6)       listy gratulacyjne dla rodziców;

7)       wpis pamiątkowy do kroniki szkolnej uczniów, którzy przynieśli zaszczyt szkole                 i rodzicom – wnioskuje wychowawca klasy, zatwierdza wpis rada pedagogiczna;

8)       wpis na świadectwie szkolnym w przypadku szczególnych osiągnięć edukacyjnych lub aktywnej działalności w zakresie wolontariatu;

9)       inne (wycieczka, nagroda rzeczowa, wyjście do kina itp.).

6.          Za uchybienie obowiązkom, o których mowa w §44 ust.2  statutu, uczeń może zostać ukarany:

1)       ustnym upomnieniem wychowawcy klasy

2)       wpisaniem uwagi negatywnej do dziennika

3)       pozbawieniem pełnionych w klasie funkcji;

4)       ustnym upomnieniem dyrektora szkoły;

5)       pozbawieniem pełnionych funkcji na forum szkoły;

6)       wyłączeniem z udziału w  szkolnych imprezach rozrywkowych decyzją wychowawcy

7)       naganą dyrektora szkoły – dyrektor szkoły udziela nagany w porozumieniu                           z wychowawcą klasy; o udzielonej naganie dyrektora szkoły wychowawca informuje na piśmie rodziców lub prawnych opiekunów ucznia;

8)       zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania szkoły na zewnątrz;

9)       przeniesieniem do równoległej klasy;

10)   przeniesieniem do innej szkoły; przeniesienie ucznia do innej szkoły występuje dyrektor szkoły do Podkarpackiego Kuratora Oświaty na wniosek rady pedagogicznej, gdy:

a)      zastosowanie kar z § 43 ust. 6 pkt. 1–8 nie wpłynęło na poprawę postępowania ucznia,

b)      w rażący sposób naruszył normy społeczne i zagraża otoczeniu.

7.          Z wnioskami o zastosowanie kar mogą występować wszyscy członkowie rady pedagogicznej i inni pracownicy szkoły.

8.          Kary, z wyjątkiem wymienionych w ust.6 pkt 1-3 nakłada dyrektor szkoły.

9.          O nałożonej karze informuje się rodziców (prawnych opiekunów) z wyjątkiem upomnień udzielanych w trybie natychmiastowym. Obowiązek ten spełnia wychowawca.

10.        Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.

11.        Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby (nie dłuższy niż 3 miesiące) jeśli uczeń uzyska poręczenie wychowawcy, samorządu klasowego lub uczniowskiego, rady rodziców lub rady pedagogicznej.

12.        Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje pisemne odwołanie do dyrektora szkoły. Odwołanie może wnieść rodzic (opiekun prawny) w ciągu 7 dni od uzyskania informacji o której mowa w ust. 8.

13.        Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora jest ostateczne.

14.        Od kar nałożonych przez dyrektora szkoły przysługuje rodzicom (opiekunom prawnym) ukaranego ucznia prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w terminie 7 dni rozpatruje wniosek i informuje pisemnie                                       o rozstrzygnięciu. Może również zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego.

 

VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§45. 1.      Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie szkoły jest rada pedagogiczna. Nowelizacja statutu następuje w formie uchwały.

2. Zasady postępowania w sprawie uchylenia statutu lub niektórych jego postanowień określa ustawa o systemie oświaty.

 

 

 

dyrektor szkoły

______________________
(data i podpis)