IPE
IPE

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Leżajsku, w którego skład wchodzą:

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego,
 • Przedszkole Miejskie nr 4.

oprócz zadań opiekuńczo – wychowawczych związanych z obowiązkiem szkolnym umożliwia uczniom realizację potrzeb wynikających z różnic indywidualnych w rozwoju, indywidualnych zasobów i możliwości oraz doświadczanych trudności w uczeniu się. IPE rozpoznawane są poprzez: konsultacje szkolne, obserwacje pedagogiczne i WOPFU. Prawo oświatowe zawiera otwarty katalog przyczyn, które wskazują, że osoba ucząca się, może mieć indywidualne potrzeby edukacyjne.

W szczególności mogą one wynikać2 :

 

 • z niepełnosprawności3 uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy występują co najmniej dwie z niepełnosprawności wskazanych powyżej,
 • z niedostosowania społecznego,
 • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
 • z zaburzeń zachowania lub emocji,
 • ze szczególnych uzdolnień,
 • ze specyficznych trudności w uczeniu się,
 • z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,
 • z choroby przewlekłej,
 • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
 • z niepowodzeń edukacyjnych,
 • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,
 • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi, ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Szkoła zatrudnia specjalistów, którzy mają kompetencje do pracy z wszystkimi wymienionymi elementami specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów. W ramach swojej działalności statutowej możliwe jest zorganizowanie zajęć dostosowanych do poszczególnych sytuacji uczniów uczęszczających do naszych placówek.