Jubileusz leżajskiej „dwójki”
Jubileusz leżajskiej „dwójki”
Dodany dnia6 maja 2016 |przez admin

W sobotę 17 października 2009 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Leżajsku miało miejsce jedno z najważniejszych wydarzeń zaproponowanych w jej tegorocznym kalendarium imprez edukacyjno-rozrywkowych – obchody 50-tej rocznicy powstania „dwójki” jako placówki koedukacyjnej.

Uroczystość została zainaugurowana w leżajskim kościele farnym. Mszę świętą w intencji uczniów, ich rodziców oraz pracowników oświaty celebrowali uprzedni i obecni katecheci SP 2 – ks. Marek Typrowicz, ks. Grzegorz Jakubik, ks. Bogusław Kamiński.

Kolejna część jubileuszowych obchodów odbyła się w gmachu Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku. Wszystkich zebranych w sali widowiskowej powitał dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Leżajsku p. Józef Rzeszutko. Grono przybyłych do MCK tworzyli: poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciel wojewódzkich władz oświatowych, reprezentanci lokalnych instytucji i zakładów pracy, dawniejsi i aktualnie zatrudnieni pracownicy leżajskiej „dwójki”, teraźniejsza społeczność uczniowska tej placówki i jej absolwenci, przedstawiciele szkolnej Rady Rodziców, liczna grupa mieszkańców miasta.

Po ceremonii powitania dyrektor Rzeszutko wyraził swój wielki szacunek dla członków grona pedagogicznego, rodziców oraz uczniów, których zintegrowane, pełne zaangażowania działania w ciągu ostatnich pięciu dekad przysporzyły szkole wielu znaczących osiągnięć edukacyjnych.

Z kolei głos zabrał poseł RP p. Zbigniew Rynasiewicz. Reprezentant polskiego parlamentu gorąco podziękował wszystkim osobom związanym z „dwójką” za ich codzienny wysiłek i trud wnoszony w kształtowanie zachowań, postaw i umiejętności młodych ludzi.

Następny mówca – Burmistrz Leżajska p. Tadeusz Trębacz – zwrócił przede wszystkim uwagę na wielką rolę, jaką od lat Szkoła Podstawowa nr 2 w Leżajsku odgrywa w lokalnym środowisku, będąc jednocześnie jedną z jego najbardziej rozpoznawalnych wizytówek. Pan Burmistrz uhonorował zarazem 11 pedagogów i 1 pracownika administracji szkolnej, przyznając im listy dziękczynno-gratulacyjne za wieloletnią – trwającą ponad ćwierć wieku – i znaczoną wieloma sukcesami pracę w leżajskiej „dwójce”. Zaszczytu tego dostąpili: p. Bronisław Antczak (piastujący stanowisko dyrektora SP 2 nieprzerwanie przez 26 lat), p. Zofia Miller, p. Łucja Lizak, p. Janina Chamiec, p. Maria Kwiecińska, p. Teodozja Rusiecka, p. Teresa Wojtaszczyk, p. Maria Piędel, p. Zofia Kosior, p. Marta Halewska, p. Wanda Komarnicka.

W dalszej części oficjalnych wystąpień na ręce dyrektora Rzeszutki zostały przekazane okolicznościowe listy gratulacyjne z okazji szkolnego jubileuszu. Wręczyli je: starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie p. Krystyna Czubara – w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty; Przewodniczący Rady Miejskiej p. Wojciech Tokarz – w imieniu leżajskiej RM; dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku p. Halina Samko – w imieniu ZST.

Głos zabrali również: Starosta Leżajski p. Robert Żołynia, Przewodnicząca Rady Rodziców SP 2 p. Stanisława Pawul, ks. Bogusław Kamiński. Wszyscy oni podkreślali silną pozycję szkoły-jubilatki na arenie oświatowej oraz życzyli jej pracownikom i wychowankom niegasnącego zapału w realizowaniu wyznaczonych planów i zamierzeń.

Kolejnym punktem uroczystych obchodów jubileuszowych była prezentacja multimedialna pod tytułem „Historia Szkoły Podstawowej nr 2 w Leżajsku w obrazach (lata 1959-2009)”.

Po zakończeniu prezentacji, będącej zarysem dziejów  leżajskiej SP 2 w ostatnim pięćdziesięcioleciu, na scenie Miejskiego Centrum Kultury odbył się przegląd wybranych dokonań artystycznych i umiejętności sportowych wychowanków „dwójki”. W kilkuczęściowym bloku programowym pojawiali się kolejno: członkowie Szkolnego Koła Gimnastycznego, reprezentanci Szkolnego Zespołu Tanecznego, zespół wokalno-instrumentalny „Grupa Pod Schodami”, uczniowski kabaret „Szpila”. Łącznikiem spajającym ich dłuższe występy były piosenki i recytacje wierszy w wykonaniu uczniów klas młodszych.

Młodzi gimnastycy, nad którymi od sześciu lat pieczę sprawuje p. Lilianna Dziki, należą do czołówki wojewódzkiej w swych kategoriach wiekowych. Ich sobotni wielowarstwowy pokaz obfitował w skomplikowane układy gimnastyczno-akrobatyczne.

Zajęcia Szkolnego Zespołu Tanecznego prowadzone przez p. Lidię Kucharską to edukacyjne przedsięwzięcie przeznaczone dla uczniów klas 1-3, którego nadrzędnym celem jest kultywowanie tradycji tańców narodowych, głównie polskich. Na leżajskiej scenie młodzi tancerze przedstawili publiczności trzy tańce: trojaka, poleczkę, krakowiaka.

Założycielem oraz instruktorem złożonego z uczniów klas 1-3 i istniejącego od dziewięciu lat zespołu muzyczno-instrumentalnego „Grupa Pod Schodami” jest p. Ewa Janas. Jej podopieczni to wielokrotni laureaci Wojewódzkiego Konkursu Artystycznego „Poeci i pisarze dzieciom”. Podczas jubileuszowych uroczystości zespół zaprezentował się w recitalu złożonym z kilku piosenek, których kompozytorem i aranżerem jest p. Andrzej Janas.

Kabaret „Szpila”, działający pod przewodnictwem p. Iwony Wiącek (koordynacja warstwy literackiej i aktorskiej) oraz przy pomocy p. Piotra Domaradzkiego (koordynacja warstwy muzycznej), to na przestrzeni ostatnich lat zdobywca kilku nagród na Powiatowym Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Form Teatralnych. Jego występ w sali MCK był montażem humorystycznych scenek rodzajowych ukazujących w krzywym zwierciadle szkolną rzeczywistość.

Ostatnią częścią obchodów szkolnego święta było okolicznościowe spotkanie towarzyskie w murach leżajskiej „dwójki”. Przybyłym do gmachu przy ulicy Mickiewicza udostępniono do zwiedzania kilka tematycznych stanowisk ekspozycyjnych: wystawę uczniowskich prac plastycznych, gablotę z pamiątkami szkolnymi, galerię archiwalnych zdjęć. Ich autorami był zespół nauczycielski w składzie: p. Joanna Cisło, p. Małgorzata Czyż-Czerwonka, p. Teresa Dydacka-Jarek, p. Lilianna Dziki, p. Bernadetta Miazga-Stawarz, p. Marzena Orzelska-Witkowska, p. Maria Rowińska, p. Barbara Sarzyńska, p. Grażyna Siwek, p. Agata Sroka, p. Anna Szczawińska, p. Jolanta Żołyniak,

 

Organizatorzy jubileuszu  pragną przekazać serdeczne podziękowania dyrekcji i pracownikom Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku za udostępnienie lokalu i wsparcie techniczne, dyrekcji i pracownikom  Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku za  pomoc logistyczną, a  sponsorom –  Grupie Żywiec S.A.,  PHU Drimpol Rzeszów, leżajskiej ciastkarni Rafael, Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu  w Leżajsku – za pomoc materialną.


 

Dzieje Szkoły Podstawowej nr 2 w Leżajsku jako placówki koedukacyjnej (1959-2009)

Najstarsze zapisy dotyczące historii szkoły pochodzą z końca XIX wieku. Pierwotny budynek szkolny spłonął w czasie II wojny światowej i przez kilkanaście następnych lat nauka odbywała się w dwu doraźnie zaadaptowanych dla potrzeb edukacyjnych kamienicach. 

 W 1957 roku rozpoczęto budowę obecnej siedziby Szkoły Podstawowej nr 2. Oddano ją do użytku 2 lata później. Uroczystość otwarcia nowego gmachu szkolnego miała miejsce 30 sierpnia 1959 roku.

 Z chwilą objęcia w swe posiadanie wzniesionego specjalnie do celów edukacyjnych budynku przy ulicy Mickiewicza, leżajska „dwójka”, w latach wcześniejszych szkoła żeńska, stała się siedmioletnią placówką koedukacyjną. W 1967 roku, po wprowadzeniu ogólnopolskiej reformy, szkołę ukończyli pierwsi ósmoklasiści.

W roku szkolnym 1975/1976, po kolejnej zmianie w systemie organizacyjnym placówek oświatowych, dotychczasowa Szkoła Podstawowa nr 2 w Leżajsku została mianowana Zbiorczą Szkołą Gminną. Dziewięć lat później wrócono do poprzedniej struktury placówki. W 1999 roku rozpoczęto wdrażanie kolejnej reformy systemu edukacyjnego, w wyniku której „dwójka” stała się sześcioklasową szkołą podstawową.

 50 lat temu klucze do nowej siedziby leżajskiej „dwójki” zostały uroczyście wręczone ówczesnemu kierownikowi szkoły p. Aleksandrze Wilk, która kierowała placówką nieprzerwanie przez 15 lat, do momentu przejścia na emeryturę w 1972 roku. Przez ten długoletni okres funkcję jej zastępcy pełnił p. Zdzisław Szepelak, który następnie przez 2 lata piastował stanowisko dyrektora szkoły, a od 1974 do 1985 roku był kolejno zastępcą dyrektora Zbiorczej Szkoły Gminnej i Szkoły Podstawowej nr 2.

 W roku szkolnym 1974/1975 obowiązki dyrektora leżajskiej „dwójki” przejął p. Marian Mroczkowski. Jego zastępcą została p. Alicja Chrzanowska. W latach 1975-1980 p. Mroczkowski sprawował w dalszym ciągu funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2, będącej ówcześnie częścią Zbiorczej Szkoły Gminnej. Jego zastępcą w tym czasie był p. Jan Lizak. W latach 1980-1984 p. Lizak pełnił obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 funkcjonującej w ramach Zbiorczej Szkoły Gminnej, a następnie do 1991 roku obowiązki zastępcy dyrektora leżajskiej „dwójki”.

 W roku szkolnym 1975/1976 dyrektorem nowo powstałej Zbiorczej Szkoły Gminnej został p. Bronisław Antczak, który kierował tą placówką przez cały dziewięcioletni okres jej funkcjonowania. Przez następnych siedemnaście lat, do momentu przejścia na emeryturę w 2001 roku, p. Antczak nieprzerwanie piastował stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2.

 W latach 1985-1987 jednym z dwóch zastępców dyrektora leżajskiej „dwójki” był p. Roman Baj, późniejszy dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3. W okresie pomiędzy 1991 a 1999 rokiem funkcję zastępcy dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2  w Leżajsku pełniła p. Zofia Miller. Przez następnych dziesięć lat, do końca roku szkolnego 2008/2009, stanowisko to sprawowała p. Urszula Litwin.

 Obecnym dyrektorem „dwójki” jest p. Józef Rzeszutko, który pełni tę funkcję od grudnia 2001 roku. Z początkiem bieżącego roku szkolnego stanowisko zastępcy dyrektora szkoły objęła p. Lidia Kucharska.

 W 1964 roku Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Leżajsku uznało Szkołę Podstawową nr 2 za wiodącą w całokształcie pracy edukacyjnej, a Ministerstwo Oświaty i Centralny Ośrodek Metodyczny wytypowały ją do badań przydatności programów nauczania i podręczników szkolnych.

 Jesienią 1965 roku Szkole Podstawowej nr 2 w Leżajsku nadano imię Władysława Broniewskiego oraz odsłonięto na jej terenie tablicę pamiątkową ku czci patrona. Specjalnym gościem uroczystości była żona poety – Wanda Broniewska.

 Wiosną 1977 roku w leżajskiej „dwójce” odbyła się uroczystość wręczenia szkole sztandaru, ufundowanego przez ówczesny Komitet Rodzicielski. 30 lat później, w 2007 roku, miał miejsce ceremoniał przekazania repliki szkolnego sztandaru. Fundatorami nowej wersji symbolu szkoły była Rada Rodziców.

 Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci podejmowano w „dwójce” rozliczne działania społeczne na rzecz szkoły i lokalnego środowiska. W połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku w czynie społecznym wybudowano boisko sportowe oraz położono betonową nawierzchnię na części placu przed budynkiem szkolnym. W 1991 roku baza szkoły wzbogaciła się o wykonany systemem gospodarczym zespół kortów tenisowych. Obiekt ten został zgłoszony do ogólnopolskiego konkursu pod nazwą „Zróbmy to sami”, w którym sklasyfikowano go na drugim miejscu.

 W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych wśród wizytówek leżajskiej „dwójki” znalazły się: szczep harcerski i Koło Modelarstwa Lotniczego. Te wychowawczo-dydaktyczne przedsięwzięcia pozalekcyjne należały w owym czasie do przodujących w województwie rzeszowskim.

 Od 2003 roku istnieje uczniowski klub „Europol”. Jego członkowie realizują zadania wielostronnej edukacji europejskiej. Do najważniejszych projektów interdyscyplinarnych stworzonych pod auspicjami „Europolu” należy cykliczna impreza wewnątrzszkolna o nazwie „Dzień Europejski”.

 Ostatnimi laty jednym z najważniejszych wydarzeń ujętych w planie pracy „dwójki” jest Święto Szkoły. Program tej cyklicznej imprezy, mającej dotychczas pięć edycji, obejmuje przede wszystkim wielostronną prezentację  dokonań artystycznych i sportowych społeczności uczniowskiej, turnieje rekreacyjne oraz piknik integracyjny, w którym uczestniczą pedagogowie, dziatwa szkolna i rodzice.

 W ciągu ostatnich pięciu dekad poszczególne lata pracy Szkoły Podstawowej nr 2 w Leżajsku wieńczone były wieloma sukcesami edukacyjnymi na szczeblu lokalnym, wojewódzkim, a także ogólnopolskim. Wychowankowie leżajskiej „dwójki” osiągali znaczące sukcesy w prestiżowych konkursach przedmiotowych i interdyscyplinarnych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W latach 1976-2009  53 spośród nich uzyskało zaszczytny status laureata kuratoryjnych olimpiad. Uczniowie reprezentujący „dwójkę” uczestniczyli z powodzeniem w różnorodnych międzyszkolnych zmaganiach artystycznych. Wielokrotnie zdobywali laury w wojewódzkich konkursach recytatorskich i konkursach piosenki, plasowali się na czołowych miejscach w konkursach plastycznych o zasięgu krajowym.

Na szczególną uwagę zasługują sukcesy Szkoły Podstawowej nr 2 w Leżajsku na niwie sportu szkolnego. Wielkiego splendoru dostarczyli placówce przede wszystkim siatkarze i siatkarki – wielokrotni medaliści rozgrywek na szczeblu makroregionu i województwa. W 1986 roku drużyna chłopców, po uprzednim wygraniu Mistrzostw Makroregionu Małopolska, zajęła w Finałach Ogólnopolskich Igrzysk Sportowych Młodzieży Szkolnej wysokie piąte miejsce. Dwanaście lat później ich młodsi koledzy sięgnęli na tych zawodach po szóstą lokatę w kraju. Drużyna dziewcząt dwukrotnie, w 1999 i 2000 roku, zakwalifikowała się do finałowych rozgrywek Ogólnopolskich Igrzysk Sportowych Młodzieży Szkolnej i uplasowała się w nich odpowiednio na dziesiątym i dwunastym miejscu.

 W 2003 roku leżajska „dwójka” znalazła się gronie tych placówek oświatowych, którym w trakcie ogólnopolskiej akcji przyznano tytuł „Szkoła z klasą”.